Independence as a dominant for law self-government

2019;
: 12-19

Bochlylyak N. "Independence as a dominant for law self-government"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-201...

Authors:
1
Institute of Jurisprudence and Psychology, Lviv Polytechnic National University

The issue of the place and role of the bar in the state and society is updated, and the essential characteristic of this human rights institute is highlighted. The structural elements by which the independence of the legal profession are distinguished. The problems of realization of the principle of independence in the process of the lawyer’s performance of his/her professional duties are analyzed. It is proven that the bar is one of the main institutions of civil society, as it protects the rights, freedoms and legitimate interests of individuals or legal entities through the provision of professional legal assistance.

1. Konstytutsiia Ukrainy [The Constitution of Ukraine]. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 1996, No. 30, Art. 141. The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. 2. Zakon Ukrayiny` “Pro advokaturu ta advokats`ku diyal`nist`” [The Law of Ukraine “On Advocacy and Advocacy”]. Verkhovna Rada News, 2013, No. 27, Article 282. The Legislation of Ukraine.Verkhovna Rada of Ukraine. Available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17. 3. Vil`chy`k T. B. Realizaciya pry`ncy`pu nezalezhnosti profesijnoyi diyal`nosti advokativ u vzayemy`nax z derzhavnoyu vladoyu [Implementation of the principle of independence of the professional activity of lawyers in relations with the state authorities]. Bulletin of the Academy of Advocates of Ukraine. Vol. 11. No 2 (30). 2014, pp. 63–74. 4. Matveyev P. Istoriya advokatury`. Pravovy`j status advokatury`, advokats`ka diyal`nist` [Lawyer’s history. Legal status of a lawyer, advocacy]. Law Journal. 2013. No 1. pp. 114–132. 5. Pankratova M. E., Solov’ev S. A. Vozniknovenie instituta advokatury iz patronata Drevnego Rima [The emergence of the institute of advocacy from the patronage of Ancient Rome]. Modern law. 2012. No. 10. pp. 139–142. 6. Voronov A. Rol’ advokatury v realizatsii konstitutsionnogo prava na kvalifitsirovannuyu yuridicheskuyu pomoshch’[The role of the bar in the implementation of the constitutional right to qualified legal assistance]: Diss. doct. legal sciences for special. 12.00.11 – the judiciary, prosecutorial supervision, the organization of law enforcement, the bar. Moscow, 2008. 490 р. 7. Svyatocz`ka V. O. Vsesvitni mizhnarodno-pravovi standarty` organizaciyi ta diyal`nosti advokatury`: ukrayins`ky`j vy`mir [Worldwide international legal standards for the organization and operation of the bar: Ukrainian dimension]. Law of Ukraine. 2012. No 7. pp. 250–256. 8. Kaly`nyuk S. S. Insty`tut advokatury` v mexanizmi realizaciyi prava lyudy`ny` i gromadyany`na na pravovu dopomogu: konsty`tucijno-pravovy`j aspekt [Institute of Advocacy in the Mechanism for the Exercise of Human Rights and Citizens for Legal Aid: Constitutional Legal Aspect]. diss. ... cand. lawyer. Sciences: 12.00.02. Uzhgorod, 2015. 203 p. 9. Shul`gach N. M. Ponyattya ta sutnist` pry`ncy`pu nezalezhnosti suddiv [The concept and essence of the principle of independence of judges]. Scientific Bulletin of Khmelnitsky National University. Legal Sciences Series. 2011 No. 5. pp. 227–230. 10. Nazarov I. B. Pry`ncy`py` nezalezhnosti ta samostijnosti sudu: spivvidnoshennya ponyat [Principles of independence and independence of the court: the relation of concepts]. Independent Court -Guarantee of Protection of Rights, Freedoms and Legal Interests of Man and Citizen: Mat. All-Ukrainian. Research Practice conference, May 30, 2009. Chernivtsi: Chernivtsi Nat. Univ. Publ, 2009, pp. 170–173. 11. My`xajlenko O. R. Pro zabezpechennya nezalezhnosti suddiv u zmagal`nomu kry`minal`nomu procesi [On ensuring the independence of judges in competitive criminal proceedings]. Ethical and Legal Issues of Judicial Independence: Proceedings of the Int. Research Practice seminar, March 30–31, 2005; Kharkiv. Kharkiv; Kyiv: Gopak Center Publ, 2006. pp. 51–56. 12. Podolyaka A. M. Zaxy`st prav i svobod gromadyan zasobamy` advokatury`[Advocacy protection of citizens’ rights and freedoms]. The forum is right. 2009. № 1. рр. 429–433. 13. Zagal`ny`j kodeks pravy`l dlya advokativ krayin Yevropejs`kogo Spivtovary`stva [General Code of Practice for European Community Lawyers].The Legislation of Ukraine. Verkhovna Rada of Ukraine. Available at:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_343. 14. Xartiya osnovopolozhny`x pry`ncy`piv diyal`nosti yevropejs`ky`x advokativ [Charter of Fundamental Principles for the Activities of European Lawyers]. 19 Lawyer of the future.Available at: http://qala.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Hartiya_ brenduvannya.pdf. 15. Pravy`lamy` advokats`koyi ety`ky` (vid 09 chervnya 2017 roku) [The Rules of Attorney Ethics (June 09, 2017)]. Kyiv, 2017. 34 p. Available at: https://unba.org. ua/assets/uploads/legislation/pravila/2017-06-09-pravila-2017_596f00dda53cd.pdf. 16. Standarty` nezalezhnosti yury`dy`chnoyi profesiyi Mizhnarodnoyi asociaciyi yury`stiv [Standards of Independence of the Legal Profession of the International Bar Association]. Available at: https://studopedia.net/5_13161_mizhnarodni-standarti-profesiynoi-diyalno.... 17. Koval` K. Vnutrishni standarty` advokatury`[Internal standards of the lawyer]. Ukrainian lawyer. No. 7 (83). July 2013. pp. 3–4. 18. Trunova L. K. Privilegii i immunitety v otnoshenii advokata v ugolovnom sudoproizvodstve [Privileges and immunities in relation to a lawyer in criminal proceedings]. Litigation. Lawyers share their experiences. Vol. 4. Available at: https://www.lawmix.ru/comm/17. 19. Muratova N. G. Sistema sudebnogo kontrolya v ugolovnom sudoproizvodstve: voprosy teorii, zakonodatel’nogo regulirovaniya i praktiki [The system of judicial control in criminal proceedings: theory, legislative regulation and practice] avtoref. dis.... d-ra yur. nauk. Ekaterinburg, 2004. 43 p. 20. 5 rokiv uspixu ukrayins`koyi advokatury`[5 years of success of the Ukrainian Bar]. Available at: https://unba.org.ua/assets/uploads/43f83bd682afc309ca20_file.pdf.