Foreign experience in the organization of forensic expertise in the process of prosecution

2018;
: 129-135

Huzela M., Kantsir V. "Foreign experience in the organization of forensic expertise
in the process of prosecution"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-5-number-906-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to the problem of organization of forensic expert activity in the
process of criminal prosecution and, in general, the problem of improving the whole procedure
for obtaining evidence in the course of criminal proceedings. On the basis of the analysis of
domestic and foreign scientific literature, some issues of the organization of forensic expert
activity in some European states, as well as issues of legal (procedural) status of a judicial
expert are investigated. The conclusion is drawn about the importance of foreign experience in
solving these problems for improving the criminal procedural legislation of Ukraine.

1. Bыkov A. V. Teoretycheskye y prykladnыe problemы funktsyonyrovanyia natsyonalnыkh
polytseiskykh system [Theoretical and applied problems of the functioning of national police systems]:
Dys. ... dokt. yuryd. Nauk / A. V. Bыkov. M., 2008. 459 p. 2. Ekspertyzy u sudovii praktytsi [Experts
from the courts]/ Za zah. red. V. H. Honcharenka. K. : Yurinkom Inter, 2004. 388 p. 3. Mykhailenko K. E.
Mezhhosudarstvennoe rehulyrovanye okazanyia pravovoi pomoshchy po hrazhdanskym, semeinыm y
uholovnыm delam (na prymere stran SNH) [Interstate regulation of the provision of legal assistance in
civil, family and criminal cases (on the example of the CIS countries)]: Dys. ... kand. yuryd. Nauk /
K. E. Mykhailenko. M., 2003. 197 p. 4. Zaitseva E. A. Sovershenstvovanye pravovoho ynstytuta sudebnoi
эkspertyzы v stadyy rassledovanyia [Improvement of the legal institute of forensic examination at the
investigation stage]: Dys. ... kand. yuryd. Nauk / E. A. Zaitseva. Volhohrad, 1994. 208 p. 5. Fursa S. Ya..
Tsiura T. V. Dokazy i dokazuvannia u tsyvilnomu protsesi [Prove and Proof to the Civil Process] :
Naukovo-praktychnyi posibnyk / S. Ya. Fursa, T. V. Tsiura. K.: Vydavets Fursa S. Ya., KNT, 2005. 256 p.
6. Zabrodskyi M. A. Orhanyzatsyonno-pravovыe aspektы sovershenstvovanyia rehystratsyonnoi
deiatelnosty v systeme Mezhdunarodnoi orhanyzatsyy uholovnoi polytsyy – Ynterpola v protsesse
raskrыtyia y rassledovanyia prestuplenyi [Organizational and legal aspects of improving registration
activities in the system of the International Criminal Police Organization – Interpol in the process of
solving and investigating crimes]: Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk / M. A. Zabrodskyi. Krasnodar, 2009.
24 p. 7. European Journal of Crime, Criminal Justice and Criminal Law[European Journal of Crime,
Criminal Justice and Criminal Law], 1996. 8. Wallace W. Policy-Making in the European Union. 4 ed.
Oxford : Oxford University Press, 2005. 272 p.