Characteristics of measures to provide proceedings in administrative defense matters responsible for public security and public order

2019;
: 138-146
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Deputy Chief of the SFS in the Lviv region
3
assistant of the department of administrative and information law Educational and Scientific Institute of Law and Psychology Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the investigation of the characteristics of the measures of ensuring administrative proceedings in cases of violations of public security and the order. The analysis of the existing in the Ukrainian administrative-legal science of the classification of measures to ensure the conduct of cases on administrative violations is carried out, a new vision has been proposed in connection with the changes that occur in the legislation and with the reform of law enforcement agencies, including taking into account European standards of administrative responsibility nostril. The classification of measures to ensure administrative proceedings in the case of administrative violations that adversely affect public security and order in order to increase the efficiency of application is proposed.

1. Kovaliv M. V., Yesimov S. S., Lozynskyi Yu. R. Pravove rehuliuvannia pravookhoronnoi diialnosti [Legal regulation of law enforcement activities]: navchalnyi posibnyk. Lviv: LvDUVS, 2018. 323 p. 2. Yesimov S. S. Pravovi pidstavy zastosuvannia administratyvnykh stiahnen [Legal grounds for administrative penalties]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia 146 “Iurydychni nauky”. 2013. № 1 (4). P. 5–9. 3. Puhach A. V. Osoblyvosti zastosuvannia okremykh zakhodiv zabezpechennia provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia [Specific features of the application of separate measures to ensure proceedings in administrative offenses]. Porivnialno-analitychne pravo. 2018. № 2. P. 258–261. 4. Kodeks Ukrainy pro administratyvne pravoporushennia [Code of Ukraine on Administrative Offenses]: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 № 8073-Kh. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainskoi RSR. 1984, dodatok do № 51. St. 1122. 5. Pro normy kharchuvannia osib, yaki trymaiutsia v ustanovakh vykonannia pokaran ta slidchykh izoliatorakh Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby, mistsiakh tymchasovoho trymannia Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby, izoliatorakh tymchasovoho trymannia, pryimalnykakhrozpodilnykakh dlia ditei ta inshykh mistsiakh trymannia Natsionalnoi politsii ta spetsialno vidvedenykh mistsiakh dlia tymchasovoho trymannia (izoliatorakh tymchasovoho trymannia) Sluzhby bezpeky [On the nutrition standards of persons held in penitentiary institutions and detention centers of the State Penitentiary Service, places of temporary detention of the State Border Service, detention centers for detainees, child custody centers and other places of detention of the National Police and temporary detention centers detention facilities) Security Services]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.12.2018 r. № 1150. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-2018-%D0%BF. 6. Pro zatverdzhennia Instruktsii z oformlennia materialiv pro administratyvni pravoporushennia v orhanakh politsii [On approval of the Instruction on registration of materials on administrative offenses in the police]: nakaz MVS Ukrainy vid 06.11.2015 r. № 1376. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1496- 15. 7. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok vyiavlennia u vodiiv transportnykh zasobiv oznak alkoholnoho, narkotychnoho chy inshoho spianinnia abo perebuvannia pid vplyvom likarskykh preparativ, shcho znyzhuiut uvahu ta shvydkist reaktsii [On approval of the Instruction on the procedure for detecting signs of alcoholic, narcotic or other intoxication or being under the influence of medicines that reduce attention and speed of reaction]: nakaz MVS Ukrainy, MOZ Ukrainy vid 09.12.2015 r. № 1452/735. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15. 8. Ostapenko O. I., Khytra O. L. Yurysdyktsiina diialnist orhaniv, shcho upovnovazheni rozghliadaty spravy pro administratyvni pravoporushennia [Jurisdiction of bodies authorized to hear cases of administrative offenses]: navchalnyi posibnyk. Lviv: Rastr-7, 2017. 220 p. 9. Kovaliv M. V. Provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia [Administrative Offenses Proceedings]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2013. № 3. P. 240–248. 10. Dembitska S. L. Klasyfikatsiia administratyvnykh zakhodiv v systemi administratyvnoho prymusu [Classification of administrative measures in the system of administrative coercion]. Derzhava ta rehiony. 2018. № 1 (59). P. 71–76. 11. Dodyn E. V. Dokazatelstva v admynystratyvnom protsesse [Evidence in the administrative process]. Moskva: Yurydycheskaia lyteratura, 1973. 192 p. 12. Puhach A. V. Klasyfikatsiia zakhodiv zabezpechennia provadzhennia u spravakh pro administratyvni pravoporushennia [Classification of administrative enforcement proceedings]. Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. 2018. № 2. P. 99–104.

Bortnyk N., Vityk O., Malets M. "Characteristics of measures to provide proceedings in administrative defense matters responsible for public security and public order" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-22-2019/characteristics-measures-provide-proceedings