The need for a legal expert research for a cumulative physiological аffect

2019;
: 103-113

Savka I. M. "The need for a legal expert research for a cumulative physiological аffect"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

Authors:
1
Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University

This paper is dedicated to a problem of cumulative neglect the concept of
physiological affect of guilt-soften circumstances in a law usage domestic practice, despite the
fact that the current Criminal Code of Ukraine provides for this possibility. The author argues
the need for an examination to determine the presence of the defendant at the time of
committing a crime of passion and lists the circumstances which warrant the appointment of
such expertise and which, therefore, necessary to find out in the course of doing business,
defines the competence of experts to determine whether the state passion takes place in a
certain kind of forensic investigations.

1. Antonian Yu. M., Borodyn S. V. Prestupnoe povedenye y psykhycheskye anomaly [Criminalbehavior and mental anomalies]. M.: Spark, 1998. 214 p. 2. Biulleten Verkhov-noho Suda SSSR [Bulletinof the Supreme Court of the USSR], 1968. Nо. 2. P. 6. 3. Biulleten Verkhovnoho Suda SSSR [Bulletin ofthe Supreme Court of the USSR], 1974. Nо. 1. P. 9. 4. Dmytryeva T. B., Safuanov F. S. Kryteryyohranychennoi sposobnosty k osoznanyiu y rehuliatsyy krymynalno-ahressyvnыkh deistvyiobvyniaemыkh (po materyalam kompleksnoi sudebnoi psykholoho-psykhyatrycheskoi эkspertyzы)[Criteria of limited ability to realize and regulate criminal-aggressive actions of the accused (based onmaterials of complex forensic psycho-psychiatric examination)]. Rossyiskyi psykhyatrycheskyi zhurnal.2001. No. 3. P. 48-57. 5. Dobrohaeva M. S. Patomorfoz yskliuchytelnыkh sostoianyi / M. S. Dobrohaeva[Pathomorphosis of exceptional states]. Patomorfoz psykhycheskykh zabolevanyi v sudebnopsykhyatrycheskoiklynyke: sbornyk nauchnыkh trudov. M.: [b. y.], 1985. P. 51-59. 6. Yvanov N. H.Anomalnыi subъekt prestuplenyia: problemы uholovnoi otvetstvennosty [Anomalous subject of crime:problems of criminal liability]. M.: Zakon y pravo: YuNYTY, 1998. 224 p. 7. Kryminalnyi kodeksUkrainy: Naukovo-praktychnyi komentar Criminal Code of Ukraine: Scientific and PracticalCommentary] / Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, S. B. Havrysh ta in.; za zah. red. V. V. Stashysa, V. Ia. Tatsiia.K.: In Yure, 2003. 1196 p. 8. Kudriavtsev Y. A. Sudebnaia psykholoho-psykhyatrycheskaiaэkspertyza [Forensic Psychological-Psychiatric Expertise] / Yhor Aleksandrovych Kudriavtsev. M.:Yurydycheskaia lyteratura, 1988. 224 p. 9. Leontev A. N. Potrebnosty, motyvы, эmotsyy [Needs, motives,emotions] / Aleksei Nykolaevych Leontev. M.: [b. y.], 1971. 39 p. 10. Lыskov V. D. Problemapsykhycheskykh sostoianyi v praktyke sudebno-psykholohycheskoi эkspertyzы [The problem of mentalstates in the practice of forensic psychological examination]. Эksperymentalnaia y prykladnaiapsykholohyia. L., 1981. Vыp. 10. 11. Lunts D. R. Sudebno-psykhyatrycheskaia эkspertyzayskliuchytelnыkh sostoianyi [Forensic psychiatric examination of exceptional states]. Voprosы sudebnopsykhyatrycheskoiэkspertyzы. M., 1955. P. 94-103. 12. Morozov H. V. Yskliuchytelnыe sostoianyia[Exceptional states]. Sudebnaia psykhyatryia: Rukovodstvo dlia vrachei. M., 1988. P. 340-353. 13. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary of theCriminal Code of Ukraine] / [za red. M. I. Melnyka, M. I. Khavroniuka]. Vyd. 3-e, pererobl. ta dopovn. K.:Atika, 2004. 1056 p. 14. Olshevskaia O. Rol y znachenye эmotsyi [The role and meaning of emotions] /Olha Olshevskaia. Mynsk: Belarus, 1968. 115 p. 15. Rubynshtein S. L. Osnovы obshcheihttps://doi.org/10.1002/j.2161-4296.1968.tb01594.xpsykholohyy[Fundamentals of General Psychology] / Serhei Leonydovych Rubynshtein. Yzd. 2-e. M.: [b.y.], 1946. 781 p. 16. Savka I. M. Fenomen psykholohichnoho afektu u psykholohichnykh teoriiakh tayurysprudentsii [The phenomenon of psychological affect in psychological theories and jurisprudence].Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: zb. nauk. prats. Lviv:LvDUVS, 2010. Vyp. 1. P. 176-219. (Seriia "Psykholohichna"). 17. Savka I. M. Kumuliatyvnyifizilohichnyi afekt yak pomiakshuiucha provynu obstavyna [Cumulative physiological affect as amitigating circumstance]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: zb.nauk. prats. Lviv : LvDUVS, 2011. Vyp. 2. P. 71-85. (Seriia "Psykholohichna"). 18. Savka I. M.Osoblyvosti nastanovnoi sfery osib, skhylnykh do kumuliatsii fiziolohichnoho afektu [Peculiarities of thesetting sphere of persons prone to cumulation of physiological affect]. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoipsykholohii: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 14. Ch. II. Kh.: NUTsZU, 2013. 432 p. S. 303-314.19. Safuanov F. S. Kompleksnaia sudebnaia psykholoho-psykhyatrycheskaia эkspertyza obvyniaemыkh vkrymynalno-ahressyvnыkh deistvyiakh: dyahnostycheskye y эkspertnыe otsenky. Analytycheskyi obzor[Complex forensic psycho-psychiatric examination of defendants in criminal-aggressive actions: diagnosticand expert assessments. Analytical review]. M., 2003. 64 p. 20. Sydorov B. V. Affekt. Eho uholovnopravovoey krymynolohycheskoe znachenye: sotsyalno-psykholohycheskoe y pravovoe yssledovanye [Itscriminal-legal and criminological significance: social-psychological and legal research] / BorysVasylevych Sydorov. Kazan: KHU, 1978. 248 p. 21. Tkachenko V. Y. Kvalyfykatsyia ubyistv y telesnыkhpovrezhdenyi v sostoianyy sylnoho dushevnoho volnenyia [Qualification of murders and personal injuriesin a state of intense emotional excitement] / Vasylyi Yvanovych Tkachenko. Voprosы krymynalystyky.1964. No. 12. P. 42-47. 22. Felynskaia N. Y. Reaktyvnыe sostoianyia v sudebno-psykhyatrycheskoiklynyke [Reactive states in forensic psychiatric clinic] / Nyna Yhnatevna Felynskaia. M.: [b. y.], 1968.292 p. 23. Sharhorodskyi M. D. Otvetstvennost za prestuplenyia protyv lychnosty [Responsibility forcrimes against the individual] / Mykhayl Davydovych Sharhorodskyi. L.: Yzd-vo LHU, 1953. 108 p.24. Shliakhov A. R. Sudebnaia ekspertyza: orhanyzatsyia y provedenye [Judicial expertise: organizationand carrying out] / Aleksandr Romanovych Shliakhov. M.: Yuryd. lyt., 1979. 166 p. 25. Ritzel G.https://doi.org/10.1016/S0016-5107(79)73415-8Forensisch-psychiatrische Beurteilung der Affekttat [Forensic Psychiatrist's Beurteilung der Affekttat].Mnchener Medizinische Wochenschrift. 1980. 122; No. 17. P. 623-627.