Необхідність судово-експертного дослідження кумулятивного фізіологічного афекту

Savka I. M. "The need for a legal expert research for a cumulative physiological аffect"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-23-201...

Автори:
1
Навчально-науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національний університет “Львівська політехніка”

Розглянуто проблему нехтування поняттям кумулятивного фізіологічного афекту
як обставини, яка пом’якшує провину, у вітчизняній правозастостовній практиці,
незважаючи на те, що в чинному Кримінальному кодексі України передбачено таку
можливість. Автор доводить необхідність призначення експертизи, щоб встановити
наявність у підсудного на момент вчинення злочину стану афекту, та наводить перелік
обставин, які є підставою для призначення такої експертизи і які, відповідно, необхідно
з’ясувати під час ведення справи, визначає компетенцію спеціалістів із встановлення
наявності стану афекту в судово-експертних дослідженнях певного виду.

1. Antonian Yu. M., Borodyn S. V. Prestupnoe povedenye y psykhycheskye anomaly [Criminalbehavior and mental anomalies]. M.: Spark, 1998. 214 p. 2. Biulleten Verkhov-noho Suda SSSR [Bulletinof the Supreme Court of the USSR], 1968. Nо. 2. P. 6. 3. Biulleten Verkhovnoho Suda SSSR [Bulletin ofthe Supreme Court of the USSR], 1974. Nо. 1. P. 9. 4. Dmytryeva T. B., Safuanov F. S. Kryteryyohranychennoi sposobnosty k osoznanyiu y rehuliatsyy krymynalno-ahressyvnыkh deistvyiobvyniaemыkh (po materyalam kompleksnoi sudebnoi psykholoho-psykhyatrycheskoi эkspertyzы)[Criteria of limited ability to realize and regulate criminal-aggressive actions of the accused (based onmaterials of complex forensic psycho-psychiatric examination)]. Rossyiskyi psykhyatrycheskyi zhurnal.2001. No. 3. P. 48-57. 5. Dobrohaeva M. S. Patomorfoz yskliuchytelnыkh sostoianyi / M. S. Dobrohaeva[Pathomorphosis of exceptional states]. Patomorfoz psykhycheskykh zabolevanyi v sudebnopsykhyatrycheskoiklynyke: sbornyk nauchnыkh trudov. M.: [b. y.], 1985. P. 51-59. 6. Yvanov N. H.Anomalnыi subъekt prestuplenyia: problemы uholovnoi otvetstvennosty [Anomalous subject of crime:problems of criminal liability]. M.: Zakon y pravo: YuNYTY, 1998. 224 p. 7. Kryminalnyi kodeksUkrainy: Naukovo-praktychnyi komentar Criminal Code of Ukraine: Scientific and PracticalCommentary] / Yu. V. Baulin, V. I. Borysov, S. B. Havrysh ta in.; za zah. red. V. V. Stashysa, V. Ia. Tatsiia.K.: In Yure, 2003. 1196 p. 8. Kudriavtsev Y. A. Sudebnaia psykholoho-psykhyatrycheskaiaэkspertyza [Forensic Psychological-Psychiatric Expertise] / Yhor Aleksandrovych Kudriavtsev. M.:Yurydycheskaia lyteratura, 1988. 224 p. 9. Leontev A. N. Potrebnosty, motyvы, эmotsyy [Needs, motives,emotions] / Aleksei Nykolaevych Leontev. M.: [b. y.], 1971. 39 p. 10. Lыskov V. D. Problemapsykhycheskykh sostoianyi v praktyke sudebno-psykholohycheskoi эkspertyzы [The problem of mentalstates in the practice of forensic psychological examination]. Эksperymentalnaia y prykladnaiapsykholohyia. L., 1981. Vыp. 10. 11. Lunts D. R. Sudebno-psykhyatrycheskaia эkspertyzayskliuchytelnыkh sostoianyi [Forensic psychiatric examination of exceptional states]. Voprosы sudebnopsykhyatrycheskoiэkspertyzы. M., 1955. P. 94-103. 12. Morozov H. V. Yskliuchytelnыe sostoianyia[Exceptional states]. Sudebnaia psykhyatryia: Rukovodstvo dlia vrachei. M., 1988. P. 340-353. 13. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho kodeksu Ukrainy [Scientific and Practical Commentary of theCriminal Code of Ukraine] / [za red. M. I. Melnyka, M. I. Khavroniuka]. Vyd. 3-e, pererobl. ta dopovn. K.:Atika, 2004. 1056 p. 14. Olshevskaia O. Rol y znachenye эmotsyi [The role and meaning of emotions] /Olha Olshevskaia. Mynsk: Belarus, 1968. 115 p. 15. Rubynshtein S. L. Osnovы obshcheihttps://doi.org/10.1002/j.2161-4296.1968.tb01594.xpsykholohyy[Fundamentals of General Psychology] / Serhei Leonydovych Rubynshtein. Yzd. 2-e. M.: [b.y.], 1946. 781 p. 16. Savka I. M. Fenomen psykholohichnoho afektu u psykholohichnykh teoriiakh tayurysprudentsii [The phenomenon of psychological affect in psychological theories and jurisprudence].Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: zb. nauk. prats. Lviv:LvDUVS, 2010. Vyp. 1. P. 176-219. (Seriia "Psykholohichna"). 17. Savka I. M. Kumuliatyvnyifizilohichnyi afekt yak pomiakshuiucha provynu obstavyna [Cumulative physiological affect as amitigating circumstance]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav: zb.nauk. prats. Lviv : LvDUVS, 2011. Vyp. 2. P. 71-85. (Seriia "Psykholohichna"). 18. Savka I. M.Osoblyvosti nastanovnoi sfery osib, skhylnykh do kumuliatsii fiziolohichnoho afektu [Peculiarities of thesetting sphere of persons prone to cumulation of physiological affect]. Problemy ekstremalnoi ta kryzovoipsykholohii: zbirnyk naukovykh prats. Vyp. 14. Ch. II. Kh.: NUTsZU, 2013. 432 p. S. 303-314.19. Safuanov F. S. Kompleksnaia sudebnaia psykholoho-psykhyatrycheskaia эkspertyza obvyniaemыkh vkrymynalno-ahressyvnыkh deistvyiakh: dyahnostycheskye y эkspertnыe otsenky. Analytycheskyi obzor[Complex forensic psycho-psychiatric examination of defendants in criminal-aggressive actions: diagnosticand expert assessments. Analytical review]. M., 2003. 64 p. 20. Sydorov B. V. Affekt. Eho uholovnopravovoey krymynolohycheskoe znachenye: sotsyalno-psykholohycheskoe y pravovoe yssledovanye [Itscriminal-legal and criminological significance: social-psychological and legal research] / BorysVasylevych Sydorov. Kazan: KHU, 1978. 248 p. 21. Tkachenko V. Y. Kvalyfykatsyia ubyistv y telesnыkhpovrezhdenyi v sostoianyy sylnoho dushevnoho volnenyia [Qualification of murders and personal injuriesin a state of intense emotional excitement] / Vasylyi Yvanovych Tkachenko. Voprosы krymynalystyky.1964. No. 12. P. 42-47. 22. Felynskaia N. Y. Reaktyvnыe sostoianyia v sudebno-psykhyatrycheskoiklynyke [Reactive states in forensic psychiatric clinic] / Nyna Yhnatevna Felynskaia. M.: [b. y.], 1968.292 p. 23. Sharhorodskyi M. D. Otvetstvennost za prestuplenyia protyv lychnosty [Responsibility forcrimes against the individual] / Mykhayl Davydovych Sharhorodskyi. L.: Yzd-vo LHU, 1953. 108 p.24. Shliakhov A. R. Sudebnaia ekspertyza: orhanyzatsyia y provedenye [Judicial expertise: organizationand carrying out] / Aleksandr Romanovych Shliakhov. M.: Yuryd. lyt., 1979. 166 p. 25. Ritzel G.https://doi.org/10.1016/S0016-5107(79)73415-8Forensisch-psychiatrische Beurteilung der Affekttat [Forensic Psychiatrist's Beurteilung der Affekttat].Mnchener Medizinische Wochenschrift. 1980. 122; No. 17. P. 623-627.