Administrative legal characteristics internal migration in Ukraine

2019;
: 88-95

Bortnyk N. P., Malets M. R. "Administrative legal characteristics internal migration in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-201...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
assistant of the department of administrative and information law Educational and Scientific Institute of Law and Psychology Lviv Polytechnic National University

The article deals with the administrative-legal characteristic of internal migration, in the
context of external and illegal migration, the administrative-legal regulation and peculiarities
of migration processes in Ukraine, through the lens of theoretical analysis of the components of
migration processes. The issues of implementation of certain provisions of the Constitution of
Ukraine, laws of Ukraine, by-laws and regulations on subjective and objective factors affecting
the state of internal migration are analyzed. The migration movement of the population in the
country is being investigated.

1. Pro skhvalennia Stratehii derzhavnoi mihratsiinoi polityky Ukrainy na period do 2025 roku[About approval of the Strategy of the state migration policy of Ukraine for the period till 2025]:Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.07.2017 r. № 482-r. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/482-2017-%D1%80 (data zvernennia 03.11.2019). 2. Prozatverdzhennia planu zakhodiv na 2018-2021 roky shchodo realizatsii Stratehii derzhavnoi mihratsiinoipolityky Ukrainy na period do 2025 roku [On approving the plan of measures for 2018-2021 on theimplementation of the Strategy for State Migration Policy of Ukraine for the period up to 2025]:Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 29.08.2018 r. № 602-r. URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2018-%D1%80 (data zvernennia 03.11.2019). 3. Pro Tsilistaloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku [On the Sustainable Development Goals of Ukraine forthe Period up to 2030]: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 30.09.2019 r. № 722/2019. URL.https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019 (data zvernennia 03.11.2019). 4. Ukrainska mihratsiia vumovakh hlobalnykh i natsionalnykh vyklykiv KhKhI stolittia: naukove vydannia [Ukrainian migrationin the face of global and national challenges of the 21st century: scientific publication] / nauk. red. U. Ya.Sadova. Lviv, 2019. 110 p. 5. Pro zakhody shchodo posylennia borotby z nezakonnoiu mihratsiie: UkazPrezydenta Ukrainy vid 10.01.2001 r. [On measures to strengthen the fight against illegal migration:Presidential Decree No. 722/2019 of 10 January 2001]. № 722/2019. URL:https://doi.org/10.1093/advances/nmz052https://zakon.rada.gov.ua/laws/sh... (data zvernennia 03.11.2019). 6. Mota A. F. DiialnistDerzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy z protydii nelehalnii mihratsii (administratyvno-pravovyiaspekt): monohrafiia. Khmelnytskyi: Vydavnytstvo NA DPSU, 2018 [Activities of the State Border GuardService of Ukraine on Combating Illegal Migration (Administrative-Legal Aspect): monograph.Khmelnitsky: Publishing House at the State Tax Service, 2018]. 492 p. 7. Konventsyia o rabstve.Podpysana v Zheneve 25 sentiabria 1926 hoda. Zakonodavstvo Ukrainy [Slavery Convention. Signed atGeneva on 25 September 1926. The legislation of Ukraine]. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_857 8. Pro ratyfikatsiiu Konventsii Rady Yevropy pro zakhystditei vid seksualnoi ekspluatatsii ta seksualnoho nasylstva [On the ratification of the Council of EuropeConvention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse]: Zakon Ukrainyvid 20.06.2012 r. № 4988-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2013. № 19-20. P. 180. 9.Tolkachova A. I. Osoblyvosti mihratsiinykh protsesiv v Ukraini [Features of migration processes inUkraine]. Yurydychnyi visnyk. 2016. 3 (40). P. 90-94. 10. Bandurka O. O. Administratyvno-pravoverehuliuvannia mihratsiinoho protsesu v Ukraini [Administrative and legal regulation of the migrationprocess in Ukraine]: dys. … kand. yuryd. nauk: spets.: 12.00.07. Kharkiv, 2002. 182 p. 11. Cherniak Ye.O. Zrostannia vnutrishnoi mihratsii v Ukraini: perevahy ta nedoliky dlia vitchyznianykh pidpryiemstv,vplyv na konkurentospromozhnist krainy [Growth of internal migration in Ukraine: advantages anddisadvantages for domestic enterprises, impact on the country's competitiveness]. Efektyvna ekonomika.2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3534 (data zvernennia 03.11.2019). 12.Pro zabezpechennia prav i svobod vnutrishno peremishchenykh osib [On Ensuring the Rights andFreedoms of Internally Displaced Persons: Law of Ukraine of 20.10.2014]: Zakon Ukrainy vid 20.10.2014r. № 1706-VII / Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2015. № 1. P. 1