Principles of extraordinary judgment administrative disputes

2019;
: 96-103
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article deals with issues related to the study of the principles of administrative
dispute resolution, clarifying the role, defining their nature, as a system of fundamental values
of modern democratic rule of law, which play the role of guidelines in the formation of law,
because the practical implementation of these principles is a generally recognized criterion of
legal of the state. The principles of out-of-court settlement of administrative disputes, along
with the rules of law, are one of the important elements of the content of law, but remain
unexplored today

1. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainyu spravi za konstytutsiinym zvernenniam Tovarystvaz obmezhenoiu vidpovidalnistiu "Torhovyi Dim "KampusKottonklab" shchodo ofitsiinoho tlumachenniapolozhenniachastyny druhoi statti 124 Konstytutsii Ukrainy [The decision of the Constitutional Court ofUkrainein the case of the constitutional appeal of the CampusCottonclub Trading House Limited LiabilityCompany regarding the official interpretation of the provisions of Article 124, second paragraph, of theConstitution of Ukraine] (sprava pro dosudove vrehuliuvannia sporiv). 9 lypnia 2002 roku. № 15-rp/2002.Sprava № 1-2/2002. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02 (data zvernennia01.11.2019). 2. Kodeks administratyvnoho sudochynstva Ukrainy [Code of Administrative Judiciary ofUkraine]: Zakon Ukrainy vid 06.07.2005 r. № 2747-IV.Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005. №35-36, № 37. P. 446. 3. Dzhafarova M. V. Pryntsypy administratyvnoho protsesualnoho prava unovitnikh umovakh sohodennia [Principles of administrative procedural law in the latest conditions oftoday]: naukovo-pravovyi aspekt. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2019.Vypusk 1. P. 55-57. 4. Milevskyi A. Kharakterystyka pryntsypiv administratyvnykh posluh, shchonadaiutsia pidrozdilamy Ministerstva yustytsii Ukrainy. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019[Characteristics of the principles of administrative services provided by departments of the Ministry ofJustice of Ukraine. Entrepreneurship, economy and law. 2019]. № 6. P. 173-177. 5. Administratyvnehttps://doi.org/10.32849/2663-5313/2019.6.31protsesualne pravo: navchalnyi posibnyk [Administrative procedural law: a textbook] / za zah. red. T. P.Minky. Dnipro: Dnipropetrovskyi derzhavnyi universytet vnutrishnikh sprav, 2017. 320 p. 6. KorchynskyiO. Pryntsypy administratyvnoho sudochynstva yak osnova zakhystu prav liudyny i hromadianyna[Principles of administrative justice as a basis for the protection of human and citizen's rights] VisnykNatsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Seriia: Yurydychni nauky. 2017. № 876. P. 151-156.7. Kovaliv M. V., Stakhura I. B. Pryntsypy administratyvnoho sudochynstva: poniattia, zmist, systema[Principles of administrative justice: concept, content, system]. Naukovyi visnykLvivskoho derzhavnohouniversytetu vnutrishnikh sprav, 2014. P. 174-184.

Bortnyk N. P., Parpan U. M., Skochilyas-Pavliv O. V. "Principles of extraordinary judgment administrative disputes" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-24-2019/principles-extraordinary-judgment-administrative