Dominans for university education in globalization society

2019;
: 55-62

Kucherenko N. V.
"Dominans foruniversityeducation in globalization society"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-6-number-911-21...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article defines the dominant elements of the development of universityeducation in a 
globalized  society.  The  attention  that  the  University  should  notonly  produce  some  ideas  to 
develop  certain  trends  in  science,  and,  above  all,  topromote  the  progressive  social 
development,  to  fully  ensure  the  requests  andneeds  of  modern  man.  Overcoming  the 
traditional  prevailing  mass-reproductivenature  of  the  development  of  higher  education  is  to 
bring  it  to  a  personal  level.  Asignificant  role  in  this  process  is  played  by  legislative  initiatives 
on  highereducation,  designed  not  only  to  formalize  its  main  provisions,  but  alsodramatically 
affect  its  formation  and  further  European  progress.  The  maindominant  favor  innovation  – 
focused  search  for  ideas  to  resolve  thecontradictions  of  its  development  is  done  by  testing  in 
the form of education(training) experiment or pilotproject. Innovation in university education 
areinevitable  dynamic  in  nature  and  developing  the  results  of  their  implementationcan  solve 
the contradiction between the traditional systemand the need for newquality education. 

1. Nikolaienko S. Yakist vyshchoi osvity Ukrainy – pohliad u maibutnie [The quality of higher education in Ukraine is a look into the future]. Svit finansiv. Vol. 3(8). Zhovten, 2006. рр. 7–22. 2. Kyian M., Okladna M., Perevalova L. Cuchasnitendentsii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini [Contemporary trends in the development of higher education in Ukraine]. Available at: http://www.kpi. kharkov.ua/archive/Conferences 3. Demchenko N. M. Vyshchashkola v Ukraini: istoryko-pravovi aspekty [Higher school in Ukraine: historical andlegal aspects]. Pravove rehuliuvannia ekonomiky/ 2012. No 11–12. 62 pp. 474–482. 4. Iakymenko O. O. Chynnyky vplyvu na realizatsiiu orhanizatsiino-pravovoho mekhanizmu derzhavnoho rehuliuvannia transformatsii vyshchoi osvity v Ukraini [Factors influencing the implementation of the organizational and legal mechanism ofstate regulation of the transformation of higher education in Ukraine]. Bulletin of the National University of Civil Protection of Ukraine. Seriia: Derzhavne upravlinnia. 2016. Vol. 2. pp. 141–151. 5. Horbachyk A. P. Osoblyvosti menedzhmentu vyshchoiosvity v suchasnykh umovakh [Features of management of higher education inmodern conditions]. Aktualni problemy sotsiolohii , psykholohii, pedahohiky. 2010. Vol. 11. pp. 5–20. 6. Rymar Yu. M. Stan ta perspektyvy rozvytku vyshchoi shkoly v Ukraini [The state and prospects of the development of higher education in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: Problemyekonomiky ta upravlinnia. 2008. No 628. pp. 277–280. 7. Sysoieva S. Osvitnireformy: osvitolohichnyi kontekst [Educational Reforms: Educational Context].Osvitolohiia. 2013. Vol. 2. pp. 36–45. 8. Vielcheva N. I. Naukovo-teoretychniosnovy derzhavnoho rehuliuvannia vyshchoi osvity [Scientific and Theoretical Foundations of State Regulation of Higher Education.]. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2009_2_13 9. Vovkanych S. Y. Teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia liudskoho ta intelektualnoho kapitalu vznannievomistkii ekonomitsi: kontseptualizatsiia poniat [Theoretical and methodological foundations of research of human and intellectual capital in aknowledge-based economy: conceptualization of concepts.]. Rehionalna ekonomika.2007. No 4. pp. 7–19. 10. Rzhepishevska V. V. Problemy ta perspektyvy funktsionuvannia vyshchykh navchalnykh zakladiv u rehionalnii innovatsiiniisystemi [Problems and prospects of functioning of higher educational institutions inthe regional innovation system]. Efektyvna ekonomika. 2013. No 3. Available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2013_3_30 11. Prysvitla O. V. Dominanty rozvytkuvyshchoi osvity v umovakh hlobalnoho rynku osvitnikh posluh. Dys. kand. ekon. nauk [Dominants of Higher Education Development in the Global EducationalServices Market. Dis Cand. econ sciences]. Dnipropetrovsk, 2016. 276 p. 12. Rybchanska Kh.V. Otsinka finansovykh vazheliv rozvytku vyshchoi osvityUkrainy [Assessment of financial leverage for the development of higher educationin Ukraine]. Fynansы, uchet, banky. 2016. Vol. 1(21). pp. 277–288. 13. Natsionalna doktryna rozvytku osvity [National Doctrine of Education Development]. Educationof Ukraine. April 23, 2002. 14. Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 17. 01.2002 No. 2984-III [Law of Ukraine "On Higher Education" of 17.01.2002 No. 2984-III.]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. Available at:http://zakon3. rada.gov.ua/laws/show/2984-14 15. Prohrama ekonomichnykh reform Ukrainy na 2010–2014 rr. [Program of Economic Reforms of Ukraine for 2010–2014]. Available at: http://www.president. gov.ua/docs/Programa_reform_FINAL_2.pdf. 16. Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia tsilovykh pilhovykh derzhavnykh kredytiv na zdobuttia vyshchoi osvity: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 16.06.2003 r. No. 916 [On Approval of the Procedurefor Granting Special Purpose Grants for Higher Education: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 16.06.2003 No. 916]. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. Available at: http://zakon.rada.gov.ua 17. Ivanova S.Innovatsii v osviti ta problemy reformuvannia systemy vyshchoi osvity v aspektiyevrointehratsii Ukrainy [Innovations in education and problems of reforming the system of higher education in the aspect of European integration of Ukraine]. Visnyk Cherkaskoho universytetu:pedahohichninauky. 2016. No 1. pp.43–49.