General principles of organization and operation of the advocacy of foreign countries

2020;
: 153-159

I. Lychenko "General principles of organization and operation of the advocacy of foreign countries" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

Authors:
1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article is devoted to defining the general principles of the organization and functioning of the bar in foreign countries. Particular attention is paid to the analysis of primary, secondary and tertiary levels, national and supranational standards of legal support for the functioning of the bar in the EU. The article deals with the general principles of the organization and functioning of the lawyers of the United Kingdom, Germany, France, the USA. Particular attention is devoted to the establishment of the Institute of Advocacy in modern developed countries. The peculiarities of independent legal professional activity for the protection, representation and legal assistance of clients in foreign countries are investigated.

1. Оsoblyvosti orhanizatsiyi ta diyal'nosti advokatury u Velykobrytaniyi [Features of the organization and operation of the bar in the UK]. Available at: https://pravo.studio/advokatura-ukrajini/osoblivosti-organizatsiji-diyalnosti-96459.html. 2. Rudenko M. V. Orhanizatsiyni formy advokat·s'koyi diyal'nosti u krayinakh Yevropy (Nimechchyna, Shvetsiya, Avstriya) [Organizational forms of advocacy in European countries (Germany, Sweden, Austria)]. Forum prava. 2016. No. 2. p. 168–174. Available at: http://nbuv.gov.ua/jpdf/FP_ index.htm_2016_2_27.pdf. 3. Bundesrechtsanwaltsordnung vom 1 August 1959. Available at: http://www.brak.de. 4. Svyatots'kyy O. D., Medvedchuk V. V. Advokatura istoriya i suchasnist [Advokatura istoriya i suchasnist']. Kyiv: In Yure 1997. 320 р. 5. Polyakov A. V. Professiya advokat [Profession lawyer]. Collection of studies on French advocacy. Moskva: Statut, 2006. 367 р. 6. Popelyushko V. O. Vynyknennya ta instytutsiyne stanovlennya advokatury Frantsiyi [The emergence and institutional formation of the French Bar]. Advokat. 2011. No. 1(124). рр. 9‒13. 7. Kudryavtseva N. Advokatskaya deyatel'nost' vo Frantsii [Law practice in France]. The magazine Nizhny Novgorod Lawyer2011. № 9. Available at: http://apno.ru/ 8. Orhanizatsiya advokatury Frantsiyi [Organization of the Bar of France]. Available at: https://stud.com.ua/42136/pravo/organizatsiya_advokaturi_frantsiyi 9. Evgenii Kushnerenko Advokatura Frantsii [The Bar of France]. Available at: http://kushnerenko.com.ua/advokatyra-frantsui/ 10. Vil'chyk T. B. Advokatura yak instytut realizatsiyi prava na pravovu dopomohu: porivnyal'no-pravovyy analiz zakonodavstva krayin yevropeys'koho soyuzu ta Ukrayiny [Advocacy Yak Institute for Realization of the Right to Legal Assistance: A separate legal analysis of the laws of the Ukrainian European Union and Ukraine]. diss. ... cand. lawyer. Sciences: 12.00.10. Kharkiv, 2016. 490 p.