Ways to improve models of constitutional justice in Ukraine: historical, legal and international practice

2020;
: 233-242

O. Kovalchuk, E. Sorochkina "Ways to improve models of constitutional justice in Ukraine: historical, legal and international practice"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-25-202...

1
Institute of Jurisprudence and Psychology Lviv Polytechnic National University
2
Educational and Scientific Institute of Law, Psychology and Innovative Education Lviv Polytechnic National University second-day student

 The article deals with the peculiarities of the emergence and development of basic models of constitutional justice. The formation of a particular model of constitutional control in each country is linked to the historical, social, economic, national, legislative preconditions for the emergence of a particular model. Described the main features of the European, American and amparo models of constitutional justice. Emphasized that in the territory of our country the issue of the creation of a constitutional justice body was impossible before Ukraine gained independence. It is noted that for Ukraine the inherent model of constitutional justice is the European model.

1. Monteske Sharl Luy. Izbrannye proyzvedenyya o dukhe zakonov [Selected Works on the Spirit of Laws]: URL: https://royallib.com/read/monteske_sharl/izbrannie_proizvedeniya_o_duhe_.... 2. Hryhoryev V. A. Konstytutsiyne sudochynstvo yak sposib konstytutsiynoho kontrolyu: istorychna retrospektyva yevropeyskoyi modeli konstytutsiynoyi yustytsiyi v Ukrayini [Constitutional Justice as a Way of Constitutional Control: a Historical Retrospective of the European Model of Constitutional Justice in Ukraine] Aktualni problemy polityky, 2011. Vyp. 43. S. 218–226. 3. Tsymbalistyy T. Stanovlennya i sutnist instytutu konstytutsiynoyi yustytsiyi [Formation and Essence of the Institute of Constitutional Justice] Naukovyy chasopys Natsionalnoyi akademiyi prokuratury Ukrayiny, 2014. № 2. S. 123–129. 4. Louis Fisher. American Constitutional law New York. McGraw-HillInc, 1990, 1204 p. 5. U. S. Supreme Court. Marbury v. Madison, 5 U. S. 1 Cranch 137 (1803) URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/5/137/case.html. 6. Kononchuk I. Istorychni ta polityko-pravovi aspekty vynyknennya i rozvytku instytutu konstytutsiynoho kontrolyu [Historical and Political Legal Aspects of the Emergence and Development of the Institution of Constitutional Control] Istoryko-pravovyy chasopys, 2017. № 1. S. 73–77. 7. Pilyuk S. V. Suchasni modeli konstytutsiynoho kontrolyu [Modern Models of Constitutional Control] Forum prava, 2012. № 3. S. 550–557. 8. Lotyuk O. Konstytutsiynyy kontrol v zarubizhnykh krayinakh [Constitutional Control in Foreign Countries] Teoriya i praktyka intelektualnoyi vlasnosti, 2008. № 5. S. 52–58. 9. Shevchuk I. M. Stanovlennya ta rozvytok instytutu konstytutsiynoho kontrolyu [Establishment and Development of the Constitutional Control Institute] Naukovyy visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, 2014. № 6. S. 107–110. 10. Hryhoryev V. A. Yevropeyske modelyuvannya konstytutsiynoyi yustytsiyi v Ukrayini [European Modeling of Constitutional Justice in Ukraine] Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 2014. № 4. S. 34–39. 11. Boryslavska O. Rol' orhanu konstytutsiynoyi yurysdyktsiyi u formuvanni v Ukrayini systemy konstytutsionalizmu yevropeys'koho zrazka: do postanovky problemy[The role of the Body of Constitutional Jurisdiction in the Formation of a European Model Constitutionalism System in Ukraine: To the Problem] Bulletin of the Constitutional Court of Ukraine, 2014. № 3. P. 62–71. 12. La Costituzionedella Repubblica Italiana. [The Constitution of the Italian Republic] URL: https://costituzionerepubblicaitaliana.jimdo.com/parte-seconda-titolo-vi/. 13. Savenko M. D. Istoriya konstytutsiynoyi yustytsiyi Ukrayiny[History of Constitutional Justice of Ukraine] Naukovi zapysky. Natsionalnyy universytet “Kyyevo-Mohylyanska akademiya”, 2002. Tom. 20. S. 355–359. 14. Zakon Ukrayiny Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny”: Zakon Ukrayiny vid 13.07.2017 № 2136-VIII. [Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2136-19. 15. Konstytutsiya Ukrayiny: Zakon Ukrayiny vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR / Verkhovna Rada Ukrayiny [Constitution of Ukraine] URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr. 16. Zakon Ukrayiny Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayinyvid 16.10.1996 r. [Law of Ukraine “On the Constitutional Court of Ukraine”] URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/422/96-vr. 17. Postanova Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny pro Rehlament Konstytutsiynoho Sudu Ukrayiny vid 22. 02. 2018 r. [Resolution of the Constitutional Court of Ukraine on the Regulation of the Constitutional Court of Ukraine] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001710-18. 18. Kyrychenko Y.U. Novyy zakon pro Konstytutsiynyy sud: perevahy i nedoliky. [The New Law on the Constitutional Court: Advantages and Disadvantages] URL: http://yvu.com.ua/novyj-zakon-pro-konstytutsijnij-sud-perevagy-i-nedoliky/. 19. Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny: problemy zabezpechennya nezalezhnosti [Constitutional Court of Ukraine: Problems of Independence] Tsentr polityko-pravovykh reform. Analitychnyy zvit za cherven 2017 roky. URL: http://rpr.org.ua/wp-content/uploads/2017/07/2017-06-25-DRI-BP-CCU_indpn-Almost_final-UA.pdf. 20. Kampo V. M. Deyaki problem rozvytku konstytutsiynoyi yustytsiyi v Ukrayini. [Some Problems of the Development of Constitutional Justice in Ukraine] Pravo Ukrayiny, 2010. № 6. S. 60–69. 21. Malyshko M. I. Konstytutsiyi zarubizhnykh krayin ta Ukrayiny (osnovy konstytutsionalizmu) [Constitutions of Foreign Countries and Ukraine (the Foundations of Constitutionalism)] Kyiv, MAUP, 2000. 112 s. 22. Nestor V. R. Konstytutsiyne pravosuddya v Ukrayini ta Lytovskiy Respublitsi (porivnyalno-pravovyy analiz): avtoref. dys. na zdobuttya stupenya kand. yuryd. nauk: spets. 12.00.02. “Konstytutsiyne pravo; Munitsypalne pravo” [Constitutional Justice in Ukraine and the Republic of Lithuania (Comparative Legal Analysis)] Kyiv, 2016. 16 s. 23. Zvit za rezultatamy monitorynhu implementatsiyi Natsionalnoyi stratehiyi u sferi prav lyudyny. Pidhotovlenyy uchasnykamy Memorandumu pro spivpratsyu mizh predstavnykamy hromadyanskoho suspilstva ta Upovnovazhenym Verkhovnoyi Rady Ukrayiny z prav lyudyny [Report on the Results of Monitoring the Implementation of the National Human Rights Strategy] Red. kol.: Semorkina K., Blaha A., Moysa B. tain.; zazah. red. A. Bushchenko, B. Kryklyvenko. Kyiv, 2017. 17 s. 24. Ostapenko O. H. Diyevist instytutu konstytutsiynoyi skarhy yak instrumentu zakhystu prav hromadyan [The Effectiveness of the Constitutional Complaint Institute as a Tool for Protecting the Rights of Citizens] Konstytutsiyno-pravovi akademichni studiyi, 2018. № 2. S. 171–175. 25. Vysnovok Venetsianskoyi komisiyi shchodo proektu zakonu Pro Konstytutsiynyy Sud Ukrayiny. [Opinion of the Venice Commission on the Draft Law on the Constitutional Court of Ukraine] Strasburh. 9‒10 hrudnya 2016 roku. URL: http://www.scourt.gov.ua. 26. Il Collegiodei Giudici. [The College of Judges] URL: http://www.cortecostituzionale.it/actionCollegioEn.do# 27. Justices. [Justices] URL: https://www.supremecourt.gov /about/justices.aspx. 28. Mitglieder des Verfassungsgerichtshofes. [Members of the Constitutional Court] URL: https://www.vfgh.gv.at /verfassungsgerichtshof /verfassungsrichter/mitglieder.de.html. 29. Teismo sudėtis. [Composition of the Court] URL: http://www.lrkt.lt/lt/struktura/teisejai/teismo-sudetis/604. 30. Les membres du Conseil Constitutionnel. [Members of the Constitutional Council] URL:https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-membres.