Functions of the charge: content and stages of implementation

2020;
: 266-270

Soroka S., Rimarchuk R.
"Functions of the charge: content and stages of implementation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The analyzed positions of scientists that determine the content of criminal procedure functions. Here the question was examined regarding the content, the moment of occurrence and the stages of the implementation of the criminal procedure function of the prosecution. It is emphasized that the function of the prosecution is the driving force of the criminal process and contributes to the emergence of other criminal procedural functions of the defense and the trial.

1. Strohovych M. S. Kurs sovet·skoho uholovnoho protsessa. - M.: Nauka, 1968. - Tom 1. - 470 p.; 1970. - T. II. - 516 p. 2. Alʹpert S. A. Kryminalʹno-protsesualʹni funktsiyi: ponyattya, systema, sub’yekty: Konspekt lektsiyi. - X.: Natsionalʹna yurydychna akademiya Ukrayiny, 1995. - 28 p. 3. Kryminalʹnyy protses Ukrayiny : pidruch. dlya stud. yuryd. spets. vyshch. zakladiv osvity I za red. YU. M. Hroshevoho ta V. M. Khotentsya.- KH. : Pravo, 2000.- 494 p. 4. Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print. 5. Malyarenko V. T. Prokuror u kryminalʹnomu sudochynstvi: deyaki problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya / V. T. Malyarenko, I. V. Vernydubov. – K. : Yurinkom Inter, 2001. – 240 p [4, p. 133]. 6. Davydov 77. M. Obvineniye v sovetskom ugolovnom protsesse.- Sverdlovsk:Sredne-Ural’skoye knizhnoye izdatel’stvo, 1 9 7 4 - 136 p . 7. Rivlin A. L. Ponyatiye obvineniya, yego mesto v sovetskom ugolovnom sudoproizvodstve // Vopros’í gosudarstva i prava - M.: Yurid. lit., 1970.- P. 254—262. 8. Rohatyuk I. V. Obvynuvachennya u kryminalʹnomu protsesi Ukrayiny: Monohrafiya - K.: Atika, 2007.- 160 p. 9. Predmestnikov O. H. Obvynuvalʹna funktsiya u kryminalʹnomu protsesi [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://radnuk.info/statti/556-protses/14708-2011-01-18-23-33-07.htm. 10. Ryashko O. V., Kundyk N. V. Sutnistʹ ta etapy realizatsiyi funktsiyi obvynuvachennya v kryminalʹnomu provadzhenni /O. V. Ryashko, N. V. Kundyk//Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – 2015. - № 1. – P. 425- 436. 11.Yurchyshyn V Obvynuvalʹna diyalʹnistʹ prokurora u kryminalʹnomu sudochynstvi za novym KPK Ukrayiny // Visnyk prokuratury - 2012 - № 6 - P 92. 12. V. O. Hrynyuk V. O. Povidomlennya pro pidozru yak forma zdiysnennya pervynnoho obvynuvachennya u kryminalʹnomu provadzhenni [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: file:///C:/Users/User/Downloads/FP_index.htm_2017_1_6 %20(1).pdf