Функція обвинувачення: зміст та етапи реалізації

Soroka S., Rimarchuk R.
"Functions of the charge: content and stages of implementation"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Проаналізовано позиції науковців щодо визначення змісту кримінально- процесуальних функцій. Досліджено питання стосовно змісту, моменту виникнення та етапів реалізації кримінально-процесуальної функції обвинувачення. Акцентовано, що функція обвинувачення є рушійною силу кримінального процесу і сприяє виникненню інших кримінально-процесуальних функцій захисту і судового розгляду.

1. Strohovych M. S. Kurs sovet·skoho uholovnoho protsessa. - M.: Nauka, 1968. - Tom 1. - 470 p.; 1970. - T. II. - 516 p. 2. Alʹpert S. A. Kryminalʹno-protsesualʹni funktsiyi: ponyattya, systema, sub’yekty: Konspekt lektsiyi. - X.: Natsionalʹna yurydychna akademiya Ukrayiny, 1995. - 28 p. 3. Kryminalʹnyy protses Ukrayiny : pidruch. dlya stud. yuryd. spets. vyshch. zakladiv osvity I za red. YU. M. Hroshevoho ta V. M. Khotentsya.- KH. : Pravo, 2000.- 494 p. 4. Kryminalʹnyy protsesualʹnyy kodeks Ukrayiny [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print. 5. Malyarenko V. T. Prokuror u kryminalʹnomu sudochynstvi: deyaki problemy ta shlyakhy yikh vyrishennya / V. T. Malyarenko, I. V. Vernydubov. – K. : Yurinkom Inter, 2001. – 240 p [4, p. 133]. 6. Davydov 77. M. Obvineniye v sovetskom ugolovnom protsesse.- Sverdlovsk:Sredne-Ural’skoye knizhnoye izdatel’stvo, 1 9 7 4 - 136 p . 7. Rivlin A. L. Ponyatiye obvineniya, yego mesto v sovetskom ugolovnom sudoproizvodstve // Vopros’í gosudarstva i prava - M.: Yurid. lit., 1970.- P. 254—262. 8. Rohatyuk I. V. Obvynuvachennya u kryminalʹnomu protsesi Ukrayiny: Monohrafiya - K.: Atika, 2007.- 160 p. 9. Predmestnikov O. H. Obvynuvalʹna funktsiya u kryminalʹnomu protsesi [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: http://radnuk.info/statti/556-protses/14708-2011-01-18-23-33-07.htm. 10. Ryashko O. V., Kundyk N. V. Sutnistʹ ta etapy realizatsiyi funktsiyi obvynuvachennya v kryminalʹnomu provadzhenni /O. V. Ryashko, N. V. Kundyk//Naukovyy visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav. – 2015. - № 1. – P. 425- 436. 11.Yurchyshyn V Obvynuvalʹna diyalʹnistʹ prokurora u kryminalʹnomu sudochynstvi za novym KPK Ukrayiny // Visnyk prokuratury - 2012 - № 6 - P 92. 12. V. O. Hrynyuk V. O. Povidomlennya pro pidozru yak forma zdiysnennya pervynnoho obvynuvachennya u kryminalʹnomu provadzhenni [Elektronnyy resurs] – Rezhym dostupu: file:///C:/Users/User/Downloads/FP_index.htm_2017_1_6 %20(1).pdf