Murder by the mother of a newborn baby: qualification dispute issues

2020;
: 259-265

Marysyuk K., Druk S.
"Murder by the mother of a newborn baby: qualification dispute issues"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-226-20...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Institute of Jurisprudence, Psychologyand Innovative Education, Lviv Polytechnic National University

The article is devoted to the analysis of controversial issues of qualification of premeditated murder of the mother of her newborn baby. It is stated that the studied norm of the Criminal Code of Ukraine requires further study and changes. In particular, Art. 117 of the Criminal Code of Ukraine it is necessary to supplement and state the conditions of the psycho-traumatic situation during the murder of the mother of his newborn child in a serious psychophysical state caused by childbirth. In addition, it is very important to set out in this article the definition of a newborn period for the correct estimation of the time of the crime.

1. Konstytutsiya Ukrayiny [TheConstitutionofUkraine] vid 28.06.1996 r. zi zminamy ta dopovnennyamy. URL : http: // zakon.rada.gov.ua; 2. Konventsiya pro prava dytyny [Convention on the Rights of Child], 1989 r. URL : www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.html; 3. Korzhansʹkyy M. Kvalifikatsiya zlochyniv[Qualification of crimes]: navchalʹnyy posibnyk. K. : Atika, 2002. 640 p.; 4. Edelʹshteyn A. Ubiystvo i ubiytsy [Murder and murderers]. M. : Izdatelʹstvo MHU, 1928. 371 p.; 5. Kruhlikov L. Ugolovnoe pravo Rossii. Osobennaya chastʹ [Criminal law of Russia. A special part]. M. : BEK. 2004. 448 p.; 6. Panʹkina A. Osobennosti kvalifikatsii ubiystva materʹyu novorozhdennoho rebenka [Features of qualification of murder of the mother of the newborn child]. URL : https://saransk.ruc.su/upload/medialibrary/b03/pankina.pdf4; 7. Nakaz Ministerstva okhorony zdorovya Ukrayiny № 179 vid 29.03.2006 p. Pro zatverdzhennya Instruktsiyi z vyznachennya kryteriyiv perynatalʹnoho periodu, zhyvonarodzhenosti ta mertvonarodzhenosti, Poryadku reyestratsiyi zhyvonarodzhenykh i mertvonarodzhenykh [Order of the Ministry of Health of Ukraine № 179 dated 29.03.2006 p. On approval of the Instruction on the definition of criteria for the perinatal period, live birth and stillbirth, the Procedure for registration of live births and stillbirths]. URL : http: // zakon.rada.gov.ua; 8. Zakon Ukrayiny “Pro okhoronu dytynstva” [On Childhood Protection] № 2402-III vid 26.04.2001 r. URL : http: // zakon.rada.gov.ua; 9. Zaporozhan V. Akusherstvo i hinekolohiya[Obstetrics and Gynecology] (u 2 knyhakh). Kn. 1. Akusherstvo. K. : Vydavnytstvo “Medytsyna”, 2000. 432 p.; 10. Antonyan Yu., Honcharova Yu. Ubiystvo materʹyu novorozhdënnoho rebenka: ugolovno-pravovye ikriminologicheskie problemy [Murder by the mother of a newborn baby: criminal-legal and criminological problems]. Lex Russia. 2018. № 3. Pp. 94-114.; 11. Borodin S. Prestupleniya protiv zhizni [Crimes against life]. M. : Yurydicheskiy tsentr Press, 1999. 356 p.