The person of the criminal as an element of criminal characteristics of illegal privatization of state and municipal property

2020;
: 199-206

Humin O., Pryakhin E. "The person of the criminal as an element of criminal characteristics of illegal privatization of state and municipal property"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/volume-7-number-327-20...

1
Institute of Jurisprudence and Psychology Lviv Polytechnic National University, Head of Department of Criminal Law Doctor of Law, Professor
2
Associate Professor of Criminal Procedure and Criminology, Lviv State University of Internal Affairs

The article is devoted to the analysis of the issue of the identity of the criminal as an integral element of the forensic characterization of illegal privatization of state and collective property, the responsibility for which is provided by Art. 233 of the Criminal code of Ukraine. The opinion is substantiated that in order to build an effective forensic characterization, only those elements should be singled out that have a clear orientation and search orientation and can contribute to the determination of further directions of investigation. Therefore, information about the typical identity of the offender should be a mandatory element of this characteristic. The main tasks that are solved by establishing the identity of the offender are identified. It is indicated what, from the point of view of criminology, information should first be collected and analyzed about the identity of the offender and the outlined structure of the forensic "portrait" of the offender. The need to consider a person who commits illegal privatization as a special subject of a criminal offense, who not only reached 16 years of age, but also has the opportunity to participate in privatization as a buyer - a citizen of Ukraine or a foreigner, a legal entity registered in Ukraine or another state. Considerable attention is paid to the interpretation of the provisions of Art. 8 of the Law of Ukraine "On privatization of state and municipal property", which prohibits to act as a buyer. It is this norm that obliges the investigator (detective) to pay more attention to the study of the identity of the offender and to collect not only standard documents characterizing the identity of the offender, but also additional documentary information during the investigation of illegal privatization. The following concepts are described as “state-owned enterprises”, “state privatization bodies”, “advisors”, “offshore zones”, “non-transparent ownership structure”, “aggressor state” and “sanctions” with reference to normative legal acts currently regulate these issues.

1 Komyssarova Ya.V. (2017). Krymynalystycheskoe yzuchenye lychnosty: nauch.-prakt. posobye dlia mahystrov. [Forensic study of personality: scientific-practical] M.: Prospekt. 224 p. 2. Khliupyn N. Y. (1981). Poniatye y osnovnыe эlementы krymynalystycheskoi kharakterystyky prestuplenyia v metodyke rassledovanyia. [The concept and main elements of the forensic characteristics of the crime in the methodology of investigation.] Voprosы povыshenyia эffektyvnosty pravosudyia po uholovnыkh delam: mezhvuzovskyi sbornyk. Kalynynhrad, Yzd-vo Kalynynhr. un-ta. Vыp. 9. P. 75–92. 3. Bilenchuk P. D.(1995). Kryminalistychne doslidzhennia obvynuvachenoho [Forensic investigation of the accused]: monohrafiia. K.: UAVS, 128 p. 4. Kaliuha K. V.(2017). Teoriia ta praktyka vstanovlennia ta ototozhnennia osoby zlochyntsia zasobamy kryminalistyky [Theory and practice of establishing and identifying the identity of the offender by means of criminology]: dys. … d.iu.n.: 12.00.09. Zaporizhzhia. 515 p. 5. Chaplynska Yu. A.(2019). Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv.[ The identity of the offender as an element of forensic characterization of crimes]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. № 6. P. 187–190. 6. Oliinyk S. V. (2015). Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zlochyniv, peredbachenykh statteiu 368 Kryminalnoho kodeksu Ukrainy. [The identity of the offender as an element of the forensic characteristics of the crimes provided for in Article 368 of the Criminal Code of Ukraine.]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vyp. 1 (7). P. 130–133. 7. Melnychok V. M. (2008). Kryminalistychna kharakterystyka sotsialno-psykholohichnykh oznak osobystosti zlochyntsia.[Forensic characteristics of socio-psychological characteristics of the offender]. Yurydychna Ukraina. № 11. P. 97–102. 8. Karpenko R. V. (2016). Osoba zlochyntsia yak element kryminalistychnoi kharakterystyky zapodiiannia tilesnykh ushkodzhen, uchynenykh nepovnolitnimy.[The identity of the offender as an element of the forensic characterization of infliction of bodily harm committed by minors]. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. № 9. P. 144–148. 9. Lisova A. Yu. (2013). Osoba zlochyntsia yak strukturnyi element kryminalistychnoi kharakterystyky zgvaltuvannia.[The identity of the offender as a structural element of the forensic characteristics of rape]. Porivnialno-analitychne pravo. № 4. P. 282–286. 10. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. (05.04.2001). (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. 11. Harasymiv O.I., Dufeniuk O.M., Zakharova O.V. ta in. (2019). Metodyka rozsliduvannia okremykh vydiv zlochyniv [Methods of investigation of certain types of crimes]: navch. posibnyk / za zah. red. Ye. V. Priakhina. 2-he vyd., pererob. ta dopov. Lviv: LvDUVS, 312 p. 12. Krykh T. Ya. (2010). Nezakonna pryvatyzatsiia derzhavnoho, komunalnoho maina za kryminalnym pravom Ukrainy: yurydychnyi analiz skladu zlochynu [Illegal privatization of state and communal property under the criminal law of Ukraine: legal analysis of the crime]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.08. Lviv, 239 p. 13. Dudorov O. O., Dudorova K. B. (2011). Nezakonna pryvatyzatsiia derzhavnoho i komunalnoho maina: problemy kvalifikatsii i vdoskonalennia zakonodavstva. [Illegal privatization of state and communal property: problems of qualification and improvement of legislation.]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. № 2. P. 104–110. 14. Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho i komunalnoho maina [On privatization of state and communal property]: Zakon Ukrainy vid 18.01.2018 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19. 15. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Criminal Procedure Code of Ukraine] vid 13.04.2012 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 16. Halunko V., Dikhtiievskyi P., Kuzmenko O., Stetsenko S. ta in. (2018). Administratyvne pravo Ukrainy [Administrative law of Ukraine]. Povnyi kurs: pidruchnyk / Kherson: OLDI-PLIuS. 446 p. 17. Hospodarskyi kodeks Ukrainy. [Economic Code of Ukraine]. vid 16.01.2003 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 18. Pro Fond derzhavnoho maina Ukrainy [On the State Property Fund of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 09.12.2011 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4107-17. 19. Pro zatverdzhennia Poriadku zaluchennia radnykiv u protsesi pryvatyzatsii obiektiv derzhavnoi vlasnosti [On approval of the Procedure for involving advisers in the process of privatization of state-owned objects]: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 30.11.2016 r. № 878 (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2016-p. 20. Franchuk V. I., Pryshla A. S. (2015). Osnovni naukovi pidkhody do vyznachennia poniattia «ofshorni zony». [Basic scientific approaches to the definition of "offshore zones"] Naukovyi visnyk LvDUVS. Seriia ekonomichna. № 1. P. 229–237. 21. Pro vidnesennia derzhav do pereliku ofshornykh zon [On the inclusion of states in the list of offshore zones]: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.02.2011 r. № 143-r (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-2011-r 22. Pro banky i bankivsku diialnist [On banks and banking activities]: Zakon Ukrainy vid 07.12.2000 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14. 23. Zvernennia do OON, Yevropeiskoho Parlamentu, Parlamentskoi Asamblei Rady Yevropy, Parlamentskoi Asamblei NATO, Parlamentskoi Asamblei OBSIe, Parlamentskoi Asamblei HUAM, natsionalnykh parlamentiv derzhav svitu pro vyznannia RF derzhavoiu-ahresorom [Appeal to the UN, the European Parliament, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the NATO Parliamentary Assembly, the OSCE Parliamentary Assembly, the GUAM Parliamentary Assembly, national parliaments of the world on the recognition of Russia as an aggressor state]: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27.01.2015 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/129-19. 24. Pro sanktsii: Zakon Ukrainy [On sanctions] vid 14.08.2014 r. (zi zminamy). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1644-18.