Legal nature of administrative and legal guarantees of activities of religious organizations in Ukraine

2021;
: 220-228

Chornopyska V., Lychenko I. "Legal nature of administrative and legal guarantees of activities of religious organizations in Ukraine" http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/legal-...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology
2
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The rights of religious organizations provided by the state through a system of administrative and legal guarantees are divided into three groups: 1) rights in the field of public administration and receipt of administrative and legal services; 2) the right to participate in public life; 3) the right to administrative and legal protection (to ensure public safety and order during public and religious activities, mass events at the initiative of religious organizations, the ability to file complaints and applications to public administration bodies, appeals against decisions, actions and inaction of public administration bodies in the administrative-legal order, bringing to justice those guilty of committing administrative offenses against religious organizations).

It is determined that administrative and legal guarantees of religious organizations are a system of special administrative and legal conditions, methods of use, observance, implementation, application of legal norms by religious organizations and neutralization of threats to their activities, prevention and cessation of administrative offenses and other illegal activities. and punishment of those guilty of their commission, restoration of their violated rights.

It is concluded that the administrative and legal guarantees of religious organizations in Ukraine cover a wide range of administrative and legal instruments that ensure the functioning and protection of these institutions, are instruments of the state and religious organizations themselves, which not only formally establishes the legal status of these institutions. in practice, their legal opportunities in the field of their religious, public activities and in the field of public relations.

1. Relihiini prava ta vzaiemovidnosyny derzhavy i tservy [Religious rights and the relationship between state and church]. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/relig/20680/ (data zvernennia: 1.09. 2021).

2. Syniavska O. Yu. (2010). Subiektyvni publichni prava pryvatnykh osib [Subjective public rights of individuals]. Pravo i Bezpeka. 2010. № 2. P. 52–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_2_13 (data zvernennia: 1.09. 2021).

3. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. dlia yuryd. vuziv i f-tiv [Administrative law of Ukraine: textbook. for jurid. universities and faculties]. (2001). Yu. P. Bytiak, V. V. Bohutskyi, V. M. Harashchuk ta in.; za red. Yu. P. Bytiaka. Kharkiv: Pravo. 528 p.

4. Chornopyska V. Z. (2020). Systema administratyvno-pravovykh harantii diialnosti relihiinykh orhanizatsii v Ukraini: suchasnyi stan ta shliakhy udoskonalennia [System of administrative and legal guarantees of activity of religious organizations in Ukraine: current state and ways of improvement]: monohrafiia. Lviv: SPOLOM. 424 p.

5. Soniuk O. V. (2013). Osoblyvosti uchasti nevladnykh subiektiv u pravovidnosynakh administratyvnoho sudochynstva [Peculiarities of participation of non-governmental subjects in legal relations of administrative proceedings]. Visnyk Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy. №2. P. 65–71.

6. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny piatoi statti 21 Zakonu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights on the constitutionality of the provisions of part five of Article 21 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"] «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii» (sprava pro zavchasne spovishchennia pro provedennia publichnykh bohosluzhin, relihiinykh obriadiv, tseremonii ta protsesii)» vid 8 veresnia 2016 roku № 1-13/2016. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16#Text (data zvernennia: 1.09. 2021).

7. Liutikov P. S. (2013). Yurydychni osoby yak subiekty administratyvnoho prava [Legal entities as subjects of administrative law]: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv. 28 p.

8. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] (z dod. i dopov.) (2005). Uklad. i holov. red. V.T. Busel. Kyiv: Irpin:VTF «Perun». 1728 p.

9. Ivaniushenko V. V. (2009). Do pytannia shchodo poniattia yurydychnykh harantii prava liudyny na bezpechne dlia zhyttia i zdorovia dovkillia [On the concept of legal guarantees of the human right to a safe environment for life and health]. Pravnychyi visnyk. Vyp. 4. P. 17–25.

10. Kokhan N. V. Harantii trudovykh prav pratsivnykiv ta shliakhy yikh udoskonalennia [Guarantees of labor rights of workers and ways to improve them]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Odesa, 2008. 20 p.

11. Ponomarenko A. V. (2013). Poniattia «iurydychni harantii» v trudovomu pravi [The concept of "legal guarantees" in labor law]. «Pravo»: zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. 2013. Vyp. 20. P. 37–41.

12. Lerner N. (2001). Relihiini prava liudyny na osnovi dokumentiv OON [Religious human rights based on UN documents]. Relihiina svoboda i prava liudyny: Pravnychi aspekty: U 2–kh t. T. 2. Lviv: Svichado. P. 117–178.

13. Melnychuk O. P. (2014). Teoretyko-pravovyi analiz konstytutsiinykh pryntsypiv vidnosyn tserkvy ta derzhavy v Ukraini [Theoretical and legal analysis of the constitutional principles of church-state relations in Ukraine]: propozytsii. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 1. P. 62–67.

14. Veselova L. Yu. (2016). Administratyvno-pravovi harantii bezpeky dorozhnoho rukhu [Administrative and legal guarantees of road safety]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2016. 236 p.

15. Iierusalimova I. O., Tymchyk H. S. (2013). Mekhanizm administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav i svobod osib, yakykh vyznano bizhentsiamy v Ukraini [Mechanism of administrative and legal provision of rights and freedoms of persons recognized as refugees in Ukraine]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky. 2013. Vyp. 60. P. 128–134.

16. Verbytskyi O. (2019). Administratyvno-pravovi harantii zabezpechennia vlasnoi bezpeky pratsivnykiv politsii [Administrative and legal guarantees to ensure the own safety of police officers]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2019. № 5, P. 88–100.