ПРАВОВА ПРИРОДА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ

Chornopyska V., Lychenko I. "Legal nature of administrative and legal guarantees of activities of religious organizations in Ukraine"
http://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-331-2021/legal-...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології
2
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

Права релігійних організацій, що забезпечуються державою через систему адміністративно-правових гарантій виокремлено у три групи: 1) права у сфері публічного управління та отримання адміністративно-правових послуг; 2) права на участь у громадському житті; 3) права на адміністративно-правовий захист (на забезпечення громадської безпеки та порядку під час проведення громадської та релігійної діяльності, масових заходів за ініціативою релігійних організацій, можливості звернення зі скаргами та заявами до органів публічного управління, оскарження рішень, дій та бездіяльності органів публічного управління в адміністративно-правовому порядку, притягнення осіб, винних у вчиненні адміністративних правопорушень щодо релігійних організацій до адміністративної відповідальності).

Визначено, що адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій є системою спеціальних адміністративно-правових умов, способів засобів використання, дотримання, виконання, застосування правових норм релігійними організаціями та нейтралізації загроз щодо їхньої діяльності, попередження та припинення адміністративних правопорушень, іншої протиправної діяльності щодо цих інституцій та покарання винних за їх вчинення, відновлення їх порушених прав.

Висновується, що адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій в Україні охоплюють широкий комплекс адміністративно-правових інструментів, які забезпечують функціонування та охорону цих інституцій, є інструментами держави та самих релігійних організацій, завдяки яким не лише формально закріплюється правовий статус цих інституцій, але й реалізуються на практиці їх правові можливості у сфері їх релігійної, громадської діяльності та у сфері публічно-правових відносин.

1. Relihiini prava ta vzaiemovidnosyny derzhavy i tservy [Religious rights and the relationship between state and church]. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/relig/20680/ (data zvernennia: 1.09. 2021).

2. Syniavska O. Yu. (2010). Subiektyvni publichni prava pryvatnykh osib [Subjective public rights of individuals]. Pravo i Bezpeka. 2010. № 2. P. 52–55. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pib_2010_2_13 (data zvernennia: 1.09. 2021).

3. Administratyvne pravo Ukrainy: pidruch. dlia yuryd. vuziv i f-tiv [Administrative law of Ukraine: textbook. for jurid. universities and faculties]. (2001). Yu. P. Bytiak, V. V. Bohutskyi, V. M. Harashchuk ta in.; za red. Yu. P. Bytiaka. Kharkiv: Pravo. 528 p.

4. Chornopyska V. Z. (2020). Systema administratyvno-pravovykh harantii diialnosti relihiinykh orhanizatsii v Ukraini: suchasnyi stan ta shliakhy udoskonalennia [System of administrative and legal guarantees of activity of religious organizations in Ukraine: current state and ways of improvement]: monohrafiia. Lviv: SPOLOM. 424 p.

5. Soniuk O. V. (2013). Osoblyvosti uchasti nevladnykh subiektiv u pravovidnosynakh administratyvnoho sudochynstva [Peculiarities of participation of non-governmental subjects in legal relations of administrative proceedings]. Visnyk Vyshchoho administratyvnoho sudu Ukrainy. №2. P. 65–71.

6. Rishennia Konstytutsiinoho sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym podanniam Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo vidpovidnosti Konstytutsii Ukrainy (konstytutsiinosti) polozhen chastyny piatoi statti 21 Zakonu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine in the case on the constitutional petition of the Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine for Human Rights on the constitutionality of the provisions of part five of Article 21 of the Law of Ukraine "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"] «Pro svobodu sovisti ta relihiini orhanizatsii» (sprava pro zavchasne spovishchennia pro provedennia publichnykh bohosluzhin, relihiinykh obriadiv, tseremonii ta protsesii)» vid 8 veresnia 2016 roku № 1-13/2016. Baza danykh «Zakonodavstvo Ukrainy» / VR Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v006p710-16#Text (data zvernennia: 1.09. 2021).

7. Liutikov P. S. (2013). Yurydychni osoby yak subiekty administratyvnoho prava [Legal entities as subjects of administrative law]: avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.07. Kyiv. 28 p.

8. Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language] (z dod. i dopov.) (2005). Uklad. i holov. red. V.T. Busel. Kyiv: Irpin:VTF «Perun». 1728 p.

9. Ivaniushenko V. V. (2009). Do pytannia shchodo poniattia yurydychnykh harantii prava liudyny na bezpechne dlia zhyttia i zdorovia dovkillia [On the concept of legal guarantees of the human right to a safe environment for life and health]. Pravnychyi visnyk. Vyp. 4. P. 17–25.

10. Kokhan N. V. Harantii trudovykh prav pratsivnykiv ta shliakhy yikh udoskonalennia [Guarantees of labor rights of workers and ways to improve them]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Odesa, 2008. 20 p.

11. Ponomarenko A. V. (2013). Poniattia «iurydychni harantii» v trudovomu pravi [The concept of "legal guarantees" in labor law]. «Pravo»: zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni H. S. Skovorody. 2013. Vyp. 20. P. 37–41.

12. Lerner N. (2001). Relihiini prava liudyny na osnovi dokumentiv OON [Religious human rights based on UN documents]. Relihiina svoboda i prava liudyny: Pravnychi aspekty: U 2–kh t. T. 2. Lviv: Svichado. P. 117–178.

13. Melnychuk O. P. (2014). Teoretyko-pravovyi analiz konstytutsiinykh pryntsypiv vidnosyn tserkvy ta derzhavy v Ukraini [Theoretical and legal analysis of the constitutional principles of church-state relations in Ukraine]: propozytsii. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. № 1. P. 62–67.

14. Veselova L. Yu. (2016). Administratyvno-pravovi harantii bezpeky dorozhnoho rukhu [Administrative and legal guarantees of road safety]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa, 2016. 236 p.

15. Iierusalimova I. O., Tymchyk H. S. (2013). Mekhanizm administratyvno-pravovoho zabezpechennia prav i svobod osib, yakykh vyznano bizhentsiamy v Ukraini [Mechanism of administrative and legal provision of rights and freedoms of persons recognized as refugees in Ukraine]. Derzhava i pravo. Yurydychni i politychni nauky. 2013. Vyp. 60. P. 128–134.

16. Verbytskyi O. (2019). Administratyvno-pravovi harantii zabezpechennia vlasnoi bezpeky pratsivnykiv politsii [Administrative and legal guarantees to ensure the own safety of police officers]. Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo. 2019. № 5, P. 88–100.