System of signs of administrative and legal guarantees of activity of religious organizations in Ukraine

2021;
: 68-75

Chornopyska V. "System of signs of administrative and legal guarantees of activity of religious organizations in Ukraine" https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/syste...

1
Lviv Polytechnic National University, Institute of Jurisprudence and Psychology

The article, based on national legislation and the achievements of administrative and legal science, identifies and analyzes the features of administrative and legal guarantees of religious organizations in Ukraine. It is noted that administrative and legal guarantees of religious organizations are a system of special administrative and legal conditions, methods of use, observance, implementation, application of legal norms by religious organizations and neutralization of threats to their activities, prevention and cessation of administrative offenses and other illegal activities. and punishment of those guilty of their commission, restoration of their violated rights.

The main features of administrative and legal guarantees of religious organizations in Ukraine are identified, namely: 1) focus on maintaining the active or passive behavior of religious organizations to meet their needs, aspirations, rights and legitimate interests; 2) focus on the implementation of administrative and legal capabilities of religious organizations in the field of public administration and obtaining administrative and legal services, the opportunity to participate in religious and public life; 3) formation on the basis of legality, normative certainty, prohibition of harm to the rights and legitimate persons who do not belong to them and the interests of the population in general, the state; 4) their systematization and complexity, representation by the system of legal conditions, methods, means of ensuring the possibility of realization of their legal possibilities, which is a set of tools, factors, procedures that allow to realize the aspirations and legitimate interests of religious organizations.

1. Veselova L. Yu. (2016). Administratyvno-pravovi harantii bezpeky dorozhnoho rukhu [Administrative and legal guarantees of road safety]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa. 236 p. 2. Harantii realizatsii ta zakhystu konstytutsiinykh prav ta svobod liudyny i hromadianyna [Guarantees of realization and protection of constitutional rights and freedoms of man and citizen]. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_8158 (data zvernennia: 1.09. 2021). 3. Iurydycheskye harantyy konstytutsyonnыkh prav y svobod v sotsyalystycheskom obshchestve [Legal guarantees of constitutional rights and freedoms in socialist society]. (1987). Pod. red. L. D. Voevodyna. Moskva: Moskovskyi unyversytet, 1987. 343 p. 4. Kohutych I. I. (2017). Sutnist i zmist administratyvno-pravovykh harantii notarialnoi diialnosti [The essence and content of administrative and legal guarantees of notarial activity]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. № 6. Tom 3. P. 102–107. 5. Pluhatar T. A. (2018). Pytannia intehratsii hromadskoho ta vidomchoho kontroliu za dotrymanniam prav i svobod hromadian Natsionalnoiu politsiieiu Ukrainy [The issue of integration of public and departmental control over the observance of the rights and freedoms of citizens by the National Police of Ukraine]. Nauka i pravookhorona. № 4. P. 80–91. 6. Vytruk N. V. (1974). O katehoryiakh pravovoho polozhenyia lychnosty v sotsyalystycheskom obshchestve [On the categories of the legal status of the individual in socialist society]. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. № 12. P. 11–19. 7. Kuchynskyi V. A. (1978). Lychnost, svoboda, pravo [Personality, freedom, law]. Moskva: Yuryd. lyt. 180 p. 8. Pohorilko V. F., Holovchenko V. V., Siryi M. I. (1997). Prava ta svobody liudyny i hromadianyna v Ukraini [Human and civil rights and freedoms in Ukraine]. Kyiv: In Yure. 52 p. 9. Shapoval T. V. (2010). Pro vyznachennia konstytutsiinykh harantii subiektyvnykh prav [On the definition of constitutional guarantees of subjective rights]. Visnyk natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. № 2. P. 35–40. 10. Kokhan N. V. (2008). Harantii trudovykh prav pratsivnykiv ta shliakhy yikh udoskonalennia [Guarantees of labor rights of employees and ways to improve them]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Odesa. 20 p. 11. Zarytskyi A. V. (1999). Harantyy prav lychnosty pry realyzatsyy yurydycheskoi otvetstvennosty [Guarantees of individual rights in the implementation of legal liability]. (Voprosы teoryy y praktyky). dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kolomna. 195 p. 12. Matskevych M. M. (2014). Klasyfikatsiia harantii konstytutsiinykh kulturnykh prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini [Classification of guarantees of constitutional cultural rights and freedoms of man and citizen in Ukraine]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. № 3. P. 60–65. 13. Rabinovych P. M., Khavroniuk M. I. (2004). Prava liudyny i hromadianyna [Human and civil rights]: navchalnyi posibnyk Kyiv: Atika. 464 p. 14. Chornopyska V. Z. (2020). Systema administratyvno-pravovykh harantii diialnosti relihiinykh orhanizatsii v Ukraini [System of administrative and legal guarantees of activity of religious organizations in Ukraine]: suchasnyi stan ta shliakhy udoskonalennia: monohrafiia. Lviv: SPOLOM. 424 p. 15. Zavorotchenko T .M. (2002). Konstytutsiino-pravovi harantii prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini [Constitutional and legal guarantees of human and civil rights and freedoms in Ukraine]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv. 19 p.