Система ознак адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні

2021;
: 68-75

Chornopyska V. "System of signs of administrative and legal guarantees of activity of religious organizations in Ukraine"
https://science.lpnu.ua/law/all-volumes-and-issues/number-432-2021/syste...

1
Національний університет “Львівська політехніка”, Навчально-науковий інститут права та психології

У статті на основі національного законодавства та здобутків адміністративно-правової науки виокремлено та проаналізовано ознаки адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні. Відзначено, що адміністративно-правові гарантії діяльності релігійних організацій є системою спеціальних адміністративно-правових умов, способів засобів використання, дотримання, виконання, застосування правових норм релігійними організаціями та нейтралізації загроз щодо їхньої діяльності, попередження та припинення адміністративних правопорушень, іншої протиправної діяльності щодо цих інституцій та покарання винних за їх вчинення, відновлення їх порушених прав.

Визначено основні ознаки адміністративно-правових гарантій діяльності релігійних організацій в Україні, а саме: 1) спрямованість на підтримання активної чи пасивної поведінки релігійних організацій щодо задоволення їх потреб, прагнень, прав та законних інтересів; 2) спрямованість на реалізацію адміністративно-правових можливостей релігійних організацій у сфері публічного управління та отримання адміністративно-правових послуг, можливості брати участь у релігійному та громадському житті; 3) формування на засадах законності, нормативної визначеності, заборони заподіяння шкоди правам та законним осіб, що не належать до них та інтересам населення загалом, державі; 4) їх системність та комплексність, представлення системою правових умов, способів, засобів забезпечення можливості реалізації їх правових можливостей, яка становить сукупність інструментів, чинників, процедур, які дають змогу втілитися на практиці прагненням та законним інтересам релігійних організацій.

1. Veselova L. Yu. (2016). Administratyvno-pravovi harantii bezpeky dorozhnoho rukhu [Administrative and legal guarantees of road safety]: dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Odesa. 236 p. 2. Harantii realizatsii ta zakhystu konstytutsiinykh prav ta svobod liudyny i hromadianyna [Guarantees of realization and protection of constitutional rights and freedoms of man and citizen]. URL: https://minjust.gov.ua/m/str_8158 (data zvernennia: 1.09. 2021). 3. Iurydycheskye harantyy konstytutsyonnыkh prav y svobod v sotsyalystycheskom obshchestve [Legal guarantees of constitutional rights and freedoms in socialist society]. (1987). Pod. red. L. D. Voevodyna. Moskva: Moskovskyi unyversytet, 1987. 343 p. 4. Kohutych I. I. (2017). Sutnist i zmist administratyvno-pravovykh harantii notarialnoi diialnosti [The essence and content of administrative and legal guarantees of notarial activity]. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. № 6. Tom 3. P. 102–107. 5. Pluhatar T. A. (2018). Pytannia intehratsii hromadskoho ta vidomchoho kontroliu za dotrymanniam prav i svobod hromadian Natsionalnoiu politsiieiu Ukrainy [The issue of integration of public and departmental control over the observance of the rights and freedoms of citizens by the National Police of Ukraine]. Nauka i pravookhorona. № 4. P. 80–91. 6. Vytruk N. V. (1974). O katehoryiakh pravovoho polozhenyia lychnosty v sotsyalystycheskom obshchestve [On the categories of the legal status of the individual in socialist society]. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. № 12. P. 11–19. 7. Kuchynskyi V. A. (1978). Lychnost, svoboda, pravo [Personality, freedom, law]. Moskva: Yuryd. lyt. 180 p. 8. Pohorilko V. F., Holovchenko V. V., Siryi M. I. (1997). Prava ta svobody liudyny i hromadianyna v Ukraini [Human and civil rights and freedoms in Ukraine]. Kyiv: In Yure. 52 p. 9. Shapoval T. V. (2010). Pro vyznachennia konstytutsiinykh harantii subiektyvnykh prav [On the definition of constitutional guarantees of subjective rights]. Visnyk natsionalnoi akademii prokuratury Ukrainy. № 2. P. 35–40. 10. Kokhan N. V. (2008). Harantii trudovykh prav pratsivnykiv ta shliakhy yikh udoskonalennia [Guarantees of labor rights of employees and ways to improve them]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.05. Odesa. 20 p. 11. Zarytskyi A. V. (1999). Harantyy prav lychnosty pry realyzatsyy yurydycheskoi otvetstvennosty [Guarantees of individual rights in the implementation of legal liability]. (Voprosы teoryy y praktyky). dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01. Kolomna. 195 p. 12. Matskevych M. M. (2014). Klasyfikatsiia harantii konstytutsiinykh kulturnykh prav i svobod liudyny ta hromadianyna v Ukraini [Classification of guarantees of constitutional cultural rights and freedoms of man and citizen in Ukraine]. Yurydychnyi visnyk. Povitriane i kosmichne pravo. № 3. P. 60–65. 13. Rabinovych P. M., Khavroniuk M. I. (2004). Prava liudyny i hromadianyna [Human and civil rights]: navchalnyi posibnyk Kyiv: Atika. 464 p. 14. Chornopyska V. Z. (2020). Systema administratyvno-pravovykh harantii diialnosti relihiinykh orhanizatsii v Ukraini [System of administrative and legal guarantees of activity of religious organizations in Ukraine]: suchasnyi stan ta shliakhy udoskonalennia: monohrafiia. Lviv: SPOLOM. 424 p. 15. Zavorotchenko T .M. (2002). Konstytutsiino-pravovi harantii prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini [Constitutional and legal guarantees of human and civil rights and freedoms in Ukraine]: avtoref. dys... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv. 19 p.