Volume 7, Number 1, 2020

In this Number

(20 papers)
Z. Ya. Gnativ, O. S. Ivashchuk, Yurii Hrynchuk, Volodymyr Reutskyy, Iryna Koval, Yu. Z. Vashkurak
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.022
pp. 22–28
O. D. Vytvytska, O. A. Martynyuk, N. O. Shpak, G. T. Karcheva, I. P. Medynsky, L. S. Nodzhak
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.01.104
pp. 104–111