Volume 7, Number 2, 2020

In this Number

(20 papers)
E. B. Kobilskaya, V. P. Lyashenko, T. A. Hryhorova
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.02.219
pp. 219–227
Yu. M. Pashchuk, Yu. P. Salnyk, V. V. Pashkovskyi, Ya. H. Zaiets, V.-M. V. Miskiv, O. P. Shkiliuk
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.02.373
pp. 373–388
V.-M. V. Miskiv, I. N. Prudyus, S. Ye. Fabirovskyy, Yu. M. Pashchuk
DOI: https://doi.org/10.23939/mmc2020.02.410
pp. 410–419