Проблеми відшкодування шкоди у кримінальному провадженні щодо захисту прав потерпілого

На основі аналізу нормативно-правових актів розглянуто підстави та проблеми
відшкодування матеріальної та моральноїшкоди за цивільним позовом у кримінальному провадження.

1. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine] Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR).
1996. No. 30. s. 141. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
2. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy [Crimean Code of Practical Code Ukraine] vid 13.04.2012
vid No. 4651-VI. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17. 3. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks
Ukrainy[Civil Procedural Code of Ukraine] vid 18.03.2004 No. 1618-IV. URL:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. 4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy [The Civil Code of Ukraine]
vid 16.01.2003 No. 435-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15.