Використання спеціальних знань під час огляду місця вчинення вбивства

Розкрито поняття та суть спеціальних знань, що їх використовують під час роз-
слідування вбивств. Визначено напрями використання спеціалістів під час огляду місця
події. Окреслено основні завдання спеціаліста, який залучають до огляду вчинення міс-
ця вбивства. Розглянуто діяльність спеціаліста щодо виявлення, фіксування та вилу-
чення слідів злочину під час огляду місця події.

1. Eisman A. A. Zakliuchenye eksperta (struktura y nauchnoe obosnovanye). [Conclusion of the
expert (structure and scientific substantiation)]. M.: Yuryd. lyt., 1967. 152 s. 2. Sokolovskyi Z. M.
Poniatye spetsyalnыkh znanyi. (K voprosu ob osnovanyiakh naznachenyia ekspertyzy). [The concept of
special knowledge. (To the question of the grounds for the appointment of expertise)] Krymynalystyka y
sudebnaia эkspertyza: respubl. mezhved. sborn. nauch. y nauch.-metod. rabot. K.: RYO MVD USSR,
1969. Vyp. 6. S. 199–205. 3. Spetsialni znannia: henezys, predmet, rivni, formy vykorystannia v
dokazuvanni [Special knowledge: genesis, subject, levels, forms of use in evidence] / V. H. Honcharenko,
V. V. Kurdiukov, K. V. Lehkykh. Visnyk Akademii advokatury ukrainy, 2007. № 2. S. 22–34. 4. Belkyn R. S.
Krymynalystycheskaia entsyklopedyia. [Forensic Encyclopedia]. M.: BEK, 1997. 341 s. 5. Tertyshnyk
V. M. Naukovo-praktychnyi komentar Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy. [Scientific and
Practical Commentary of the Criminal Procedural Code of Ukraine]. Vyd. 13-te, pererob. i dopov.
K.: Pravova Yednist, 2017. 824 s. 6. Shcherbakovskyi M. H. Prymenenye spetsyalnыkh znanyi pry
raskrыtyy y rassledovanyy prestuplenyi: [ucheb. posobye] [Application of special knowledge in the
disclosure and investigation of crimes: [study. allowance]] / M. H. Shcherbakovskyi, A. A. Kravchenko.
Kharkov: Un-t vnutr. del, 1999. 78 s. 7. Vynytskyi L. V. Osmotr mesta proysshestvyia: orhany
zatsyonnye, protsesualnye y taktycheskye voprosы (po materyalam Kazakhskoi SSR)[Tekst]: ucheb.
posobye. [Inspection of the scene: organizational, procedural and tactical issues (according to the materials
of the Kazakh SSR) [Text]: study. Allowance] Karahanda: Karahand. VSh MVD SSSR, 1986. S. 15.
8. Bykhovskyi Y. E. Osmotr mesta proysshestvyia [Tekst]. [Inspection of the incident [Text]]. M.: Prokuratura
SSSR, 1973. S. 18. 9. Kryminalistyka.[Criminalistics] / Pod redaktsyei profesora R. S. Belkyna y
dotsenta H. H. Zuikova. M.: Vыsshaia shkola MVD SSSR, 1970. 478 s. 10. Dvorkyn A. Y. Hlava
11. Sledы zapakha [Tekst] Nastolnaia knyha sledovatelia.Taktycheskye pryemy provedenyia osmotra
mesta proysshestvyia y doprosov pry rassledovanyy prestupleny I razlychnoi katehoryy: nauch.-metod.
posobye [Chapter 11. Odor traces [Text] The investigator's desk book. Actual methods for conducting
inspecting the place of incident and interrogations in the investigation of offenses in a different category:
scientific method. Allowance] / pod red. A. Y. Dvorkyna. M.: Ekzamen, 2006. S. 118.