LIGHT IN THE SACRED SPACE OF THE MODERN GREEK CATHOLIC CHURCHS

SA.
2022;
: 193-199
Authors:
1
Associate Professor of the Department of Architectural Environment Design Lviv Polytechnic National University

Based on domestic and foreign experience, an analysis of the natural light filling of the sacred space of Modern Greek Catholic churches in Ukraine and abroad. Similarities and differences in the formation of the light environment of the modern church, compared with the traditional one, have been establish.

The architecture of Modern Greek Catholic churches in Ukraine significantly influenced by the traditions of architectural formation of other branches of Christianity. This influence manifested primarily in the organization of their lighting environment.

In Modern Greek Catholic churches, there is a top light from the domes in the cover, but its share in the total flow of daylight significantly reduced. Due to the large stained glass windows in the walls significantly increases the overall illumination of the interior of the temple. Uniform arrangement of windows in the outer walls equalizes the light on the inner surfaces. Contribute to the creation of uniform illumination of surfaces used in the decoration of walls of light colors with the same brightness in the field of view. These factors indicate the convergence of the light composition of the interior of Greek Catholic churches with the interiors of Protestant churches. At the same time, partial (horizontal or vertical) or complete glazing of the walls in the altar, installation of large stained glass windows at full height in the side walls, installation of light lanterns, mostly in the roof over the altar space, bring together modern Greek Catholic churches their space with modern Catholic churches.

Modern Greek Catholic churches contain many techniques of light-spatial composition that not related to the tradition already developed by the system of Ukrainian national attributes, and rather reflect the authorial style of an architect.

Borys A., 2017. Vplyv tvorchosti Radoslava Zhuka na rozvytok sakralnoi arkhitektury Zakhidnoi Ukrainy v period kintsia XX - pochatku XXI stolit: dys…kand.arkh.:18.00.01/Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». - Lviv, - 229 s.
Borys, A., Frankiv R., 2015. Neomodernistskyi napriamok u sakralnii arkhitekturi Zakhidnoi Ukrainy ta yoho vzaiemozviazok iz tvorchoiu spadshchynoiu R. Zhuka, Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva ta arkhitektury, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia №40, Kyiv, S.14-19.
Halyshych R., 2002. Ukrainska tserkovna arkhitektura i monumentalno-dekoratyvne mystetstvo zarubizhzhia. - Lviv: SPOLOM, - 336 s.
Hodovanets F. Iu., 2011. Prostranstvo Sofyy Konstantynopolskoi y pozdneantychnaia nauka o svete // Yerotopyia. Prostranstvennыe ykonы. - M.: Yndryk,. - S. 119-142. Hodovanets F.Iu., 2011. Prostranstvo Sofyy Konstantynopolskoi y pozdneantychnaia nauka o svete // Yerotopyia. Prostranstvennыe ykonы. - M.: Yndryk,. - S. 119-142.
Hutsul I., 2018. Vidobrazhennia idei Reformatsii v sakralnii arkhitekturi Ukrainy / I. A. Hutsul // VISNYK Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. Vyp. 35. - S. 373-383.
Demianov V., 2004. Svitlo v novitnii protestantskii arkhitekturi / V. O. Demianov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". - № 505 : Arkhitektura. - S. 408-413.
Dorota Janisio-Pawlowcka, 2017. Rola światla słonecznego we wnętrzu wsplόczesnego koscioła / Srodowisko Mieszkaniowe, tom 20, s. 50-58. Wydaw. Politechnika Kracowska. Kracόw,
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.046.7667
Kryvoruchko Yu., 2019. Yakii buty arkhitekturi ukrainskoi tserkvy pislia tomosu. [online]. Available at: https://zbruc.eu/node/85965 [Accessed date: 12.03.2022].
Kutsevych V., 2010. Arkhitektura hromadskykh budivel i sporud v Ukraini na pochatku XXI st. / V. Kutsevych // Ukrainska akademiia mystetstva.- Vyp. 17. - S. 251-262.
Kutsevych V., 2013. Evoliutsiia khramobuduvannia v poselenniakh ukrainskoi diaspory /V. Kutsevych // Ukrainska akademiia mystetstv: doslid. ta nauk.-metod. pr./ M-vo kultury Ukrainy, redkolehiia: A. Chebykin (vidp. red.), O. Kovalchuk. - Kyiv: NAOMA. - S. 87-96.
Obidniak M., 2004. Problemy identychnosti natsionalnoho v novii sakralnii arkhitektauri Ukrainy, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", "Arkhitektura", Lviv, S. 78-90.
Pidhirniak S., 2005. Kulturna tradytsiia i suchasne khramobuduvannia v Ukraini, Pamiatky Ukrainy №1, Kyiv, S. 3-12.
Proskuriakov V., Kucher A., 2006. Mistse arkhitektury ukrainskykh tserkov M.-D. Nimtsiva v konteksti sakralnoho proektuvannia ta budivnytstva v Ukraini ta sviti, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», "Arkhitektura" № 568, Lviv, S. 226-231.
Yatsiv M., 2002. Arkhitekturno-prostorova orhanizatsiia svitlovoho seredovyshcha ukrainskoi tserkvy: dys…kand.arkh.:18.00.01/Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" №. - Lviv, - 240 s.