СВІТЛО В САКРАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ СУЧАСНОГО ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ХРАМУ

Автори:
1
Associate Professor of the Department of Architectural Environment Design Lviv Polytechnic National University

На підставі вітчизняного та закордонного досвіду церковного будівництва здійснено аналіз формування світло-просторової композиції сакрального простору сучасних греко-католицьких храмів в Україні і в зарубіжжі. Встановлено подібності і відмінності у способах та методах наповнення природним світлом сакрального простору сучасних греко-католицьких храмів порівняно із традиційними. Виявлено спільні та відмінні риси творчого світогляду архітекторів на принципи формування світлового середовища сучасного храму.

Borys A., 2017. Vplyv tvorchosti Radoslava Zhuka na rozvytok sakralnoi arkhitektury Zakhidnoi Ukrainy v period kintsia XX - pochatku XXI stolit: dys…kand.arkh.:18.00.01/Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». - Lviv, - 229 s.
Borys, A., Frankiv R., 2015. Neomodernistskyi napriamok u sakralnii arkhitekturi Zakhidnoi Ukrainy ta yoho vzaiemozviazok iz tvorchoiu spadshchynoiu R. Zhuka, Kyivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva ta arkhitektury, Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia №40, Kyiv, S.14-19.
Halyshych R., 2002. Ukrainska tserkovna arkhitektura i monumentalno-dekoratyvne mystetstvo zarubizhzhia. - Lviv: SPOLOM, - 336 s.
Hodovanets F. Iu., 2011. Prostranstvo Sofyy Konstantynopolskoi y pozdneantychnaia nauka o svete // Yerotopyia. Prostranstvennыe ykonы. - M.: Yndryk,. - S. 119-142. Hodovanets F.Iu., 2011. Prostranstvo Sofyy Konstantynopolskoi y pozdneantychnaia nauka o svete // Yerotopyia. Prostranstvennыe ykonы. - M.: Yndryk,. - S. 119-142.
Hutsul I., 2018. Vidobrazhennia idei Reformatsii v sakralnii arkhitekturi Ukrainy / I. A. Hutsul // VISNYK Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. Vyp. 35. - S. 373-383.
Demianov V., 2004. Svitlo v novitnii protestantskii arkhitekturi / V. O. Demianov // Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". - № 505 : Arkhitektura. - S. 408-413.
Dorota Janisio-Pawlowcka, 2017. Rola światla słonecznego we wnętrzu wsplόczesnego koscioła / Srodowisko Mieszkaniowe, tom 20, s. 50-58. Wydaw. Politechnika Kracowska. Kracόw,
https://doi.org/10.4467/25438700SM.17.046.7667
Kryvoruchko Yu., 2019. Yakii buty arkhitekturi ukrainskoi tserkvy pislia tomosu. [online]. Available at: https://zbruc.eu/node/85965 [Accessed date: 12.03.2022].
Kutsevych V., 2010. Arkhitektura hromadskykh budivel i sporud v Ukraini na pochatku XXI st. / V. Kutsevych // Ukrainska akademiia mystetstva.- Vyp. 17. - S. 251-262.
Kutsevych V., 2013. Evoliutsiia khramobuduvannia v poselenniakh ukrainskoi diaspory /V. Kutsevych // Ukrainska akademiia mystetstv: doslid. ta nauk.-metod. pr./ M-vo kultury Ukrainy, redkolehiia: A. Chebykin (vidp. red.), O. Kovalchuk. - Kyiv: NAOMA. - S. 87-96.
Obidniak M., 2004. Problemy identychnosti natsionalnoho v novii sakralnii arkhitektauri Ukrainy, Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", "Arkhitektura", Lviv, S. 78-90.
Pidhirniak S., 2005. Kulturna tradytsiia i suchasne khramobuduvannia v Ukraini, Pamiatky Ukrainy №1, Kyiv, S. 3-12.
Proskuriakov V., Kucher A., 2006. Mistse arkhitektury ukrainskykh tserkov M.-D. Nimtsiva v konteksti sakralnoho proektuvannia ta budivnytstva v Ukraini ta sviti, Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika», "Arkhitektura" № 568, Lviv, S. 226-231.
Yatsiv M., 2002. Arkhitekturno-prostorova orhanizatsiia svitlovoho seredovyshcha ukrainskoi tserkvy: dys…kand.arkh.:18.00.01/Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" №. - Lviv, - 240 s.