Математична модель каскаду «однофазний двопівперіодний випрямляч – мотор постійного струму з паралельним збудженням»

Автори: 
Самотий В., Дзелендзяк У.

Наведено математичну модель каскаду: однофазний двопівперіодний
випрямляч з двома вентилями – мотор постійного струму з паралельним збудженням, а також запропоновано метод аналізу перехідних та усталених режимів його роботи.
 

1. Боев В.М. Использование разрывных функций для расчета переходных процессов и импульсных воздействий в линейных электрических цепях // Электронное моделирование. – 2002. – № 6. – С. 67 – 79. 2. Глухівський Л.Й. Моделювання перехідних процесів у нелінійних електричних колах диференційним гармонічним методом // Вісник НУ "Львівська політехніка", Електроенергетичні та електромеханічні системи. – 2012.–№ 736.–С. 21–29. 3. Самотий В.В., Дзелендзяк У.Ю., Гудим В.І. Аналіз перехідних та усталених режимів роботи двопівперіодного випрямляча з середньою точкою за неявною схемою // Вісник НУ "Львівська політехніка", Автоматика, вимірювання та керу¬вання. – 2005. – № 350. – С. 90 – 99. 4. В. Самотий, У. Дзелендзяк Комп’ютерна симуляція системи керування мотором постійного струму з паралельним збудженням // Міжвідомчий науково-технічний збірник "Вимірювальна техніка та метрологія"  – 2010. –  № 71. – С. 51 – 58. 5. Самотий В.В., Павельчак А.Г., Дзелендзяк У.Ю. Система керування мотором постійного струму // Вісник НУ "Львівська політехніка" - № 630. - "Комп'ютерні системи та мережі". – 2008. С. 102-108. 6. Шидловська Н.А. Аналіз нелінійних електричних кіл методом малого параметру. – Київ: Євроіндекс, 1999. – 192 с. 7. Aprille T.I., Triсk T.N. A computer algorithm to determine the steady-state response of non-linear oscilator // IEEE Trans. Circuit Theory. – 1972. – vol. ct-19. – Р. 354 – 360. 8. McLeod. A note on the ε-algorithm // Computing (Areh. Electron. Rechnen). – 1971. – V. 7. – P. 17 – 24. 9. Skelboe S. Computing of the periodic steady-state response of non-linear networks by extrapolation methods // IEEE Trans. Circuits Syst. – V.CAS-27. – 1980. – P. 161 – 175.