Метод розгортання функції якості метрологічного забезпечення виробництва

Authors: 

Микийчук М.М.

Запропоновано метод розгортання функції якості системи метрологічного забезпечення виробництва, що сприятиме формалізації процесів встановлення метрологічних вимог та підвищення оперативності коригувальних дій. Запропонований метод дозволить підвищити відповідність метрологічного забезпечення  і сприятиме підвищенню вірогідності вимірювань в промисловості.

1. Дельвинг Г.Н. Управление качеством продукции в электроприборостроении [Текст]/ Г.Н.Дельвинг, П.М.Траскунов, Н.М.Царюк //Л., «Энергия».-1977- 168 с. 2. Философия  качества  по Тагути [Текст] – Сер. «Всё о качестве. Зарубежный  опыт». 1997. – М.: НТК «Трек», 1997, вып. 6. - 17 с. 3. Сотниченко В. Тенденції якості у новому тисячолітті [Текст] / Стандартизація, сертифікація, якість. - 2000. -№4.- С.48-51. 4. Микийчук М.М. Перспективи розвитку метрологічного забезпечення якості продукції на стадії виготовлення [Текст] / М.М. Микийчук // "Восточно-Европейский журнал передовых  технологий". - 2011. - № 3/3 (51) - С. 32-34.  5. Засименко В.М. Загальна концепція складової оцінки якості продукції на основі факторного аналізу [Текст] / В.М. Засименко, П.Г.Столярчук // Вимірювальна техніка та метрологія. - 2002. -№59.-  С. 131-134. 6. ДСТУ ISO 9000:2009. Системи управління якістю. Основні положення та словник [Текст] - К.: Держспоживстандарт України. - 2008. - 24 с. 7. Данилевич С.Б. Метрологическое обеспечение производства и качество продукции [Текст] / С.Б. Данилевич, С.С. Колесников // Законодательная и прикладная метрология. — 2007. - №2. — С.6-9. 8. Григор’єва Н.С. Науково-технологічні основи гнучкого модульного автоматичного складання виробів [Текст]: Монографія. – Луцьк: Надстир’я. - 2008. - 520 с. 9. L .P.Sullivan , “ Quality Function Deployment ” - Quality Progress. - June 1986. - pp .39-50. 10. Андерсен Берн. Пер с англ. С.В.Ариничева / Науч.ред. Ю.П. Адлер. Бизнес-процессы. Инструменты совершенствования [Текст] / – 3-е изд. – М.: РИА «Стандарты и качество» - 2005. – 272 с. 11. Сычев Е.И. Оценка влияния измерительного контроля на надежность технических систем [Текст] / Е.И.  Сычев //Надежность и контроль качества. — 1997. - №10. С.133-138. 12. Володарський Є.Т.  Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю [Текст] / Є.Т. Володарський ,  В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б Сердюк  // Навч. Посібн. – Вінниця: Велес. - 2001. – 219 с. 13. Методы Тагути: практика применения [Текст] / Ефимов В.В. // Методы менеджмента качества. – 2005. - №6 – С.28-35. 14. Месарович М. Общая теория систем: математические основы / М. Месарович, Я. Такахара //М.: Мир, 1978 – С.312 . 15. Мирский Г.Я. Характеристики стохастической взаимосвязи и их измерения / Г.Я. Мирский // М.: Энергоиздат, 1982, - 320 с. 16. Бендат Д. Измерение и анализ случайных процесов [Текст] / Д. Бендат, А. Пирсол// - М.: - Мир. – 1971. – 410 с.