Методика визначення термінів повірки засобів вимірювання за їх технічним станом

Authors: 

Кулик В.М., Катеринчук І.С., Батутіна А.П.

В статті запропонована методика для визначення термінів повірки засобів вимірювань по прогнозованому рівню стабільності (метрологічній надійності), що визначається по результатам попередніх і поточної повірок (атестацій) шляхом їх статистичного аналізу.У даній методиці в якості моделі для апроксимації моментних функцій випадкового процесу дрейфу МХ пропонується застосування оригінальних структурованих поліномів з вкладеними поліномами Чебишева, що задовольняють відомим умовам ортогональності. Виконання даних умов забезпечить достовірне визначення прогнозованого терміну чергової повірки досліджуваних ЗВ по їх технічному стану.

1.    Федін С.С., Зубрецька Н.А., Гончаров О.С. Імовірнісна оцінка оптимального міжповірочного інтервалу високоточних засобів вимірювань. // Технології та дизайн №1 (2) 2012 р. с. 44-49.
2.    Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений. РМГ 74-2004. – Взамен МИ 2197-92. – [Введ. 2005-01-03.] – М: Госстандарт Росии, 2004. – 22 с.
3.    Тихонов В.И. Марковские процессы / В.И. Тихонов, М.А. Миронов. – М: Сов. Радио, 1977. – 200 с.
4.    Кондратов В.Т. Проблемы теории метрологической надежности и их пути решения. // Комп’ютерні засоби, мережі та системи. 2009, 38. С. 138-148.
5.    Екимов А.В. надежность средств измерений. / А.В. Екимов, М.И. Ревяков. – Л: Энергоатомиздат, 1986. – 206 с.
6.    Фридман А.Э. Теория метрологической надежности средств измерений. / А.Э. Фридман. // Измерительная техника. – 1991. - №11. – с.3-10.
7.    Федин С.С. Прогнозирование и вероятностная оценка метрологической надежности прецизионных средств измерений. / С.С. Федин, Н.А. Зубрецкая, Г.И. Войтенко // Вісник Сумського державного університету. – 2009. - №4. – с. 201-210.