Гідроферментативне оброблення спельти

Authors: 

Паляниця Л.Я., Березовська Н.І., Косів Р.Б., Швабюк О.В., Паньків Н.О.

Національний університет “Львівська політехніка”,  кафедра технології органічних продуктів 

This article studies the influence of the ratio of water to milling and compositions of enzymes on the hydrofermentative processing and fermentation of wort. The results show that the optimal ratio of water to milling when using enzymes Amylex 4T and Diazyme SSF is 1:2.5. Вивчено вплив гідромодуля замісів і композицій ферментних препаратів на перебіг процесів гідроферментативного оброблення спельти та зброджування сусла. Результати показали, що оптимальним значенням гідромодуля замісу є  1:2,5 при використанні препаратів Амілекс 4Т і Діазим ССФ. 

1. Виробництво біоетанолу – перспективний шлях розвитку підприємств спиртової галузі АПК / П.М.Майданевич // Актуальні проблеми економіки. – 2010. - №1 (103). – С. 88–92.  2. Доцільність отримання біоетанолу із зерна кукурудзи / Т.В.Дудка // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. – 2012. – №1. – С. 44–47. 3. Перспективи ячменю ярого як сировини для виробництва біопалива / С.М.Каленська, О.В.Бачинський, Є.В.Качура, В.М.Миронець // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2009. – №141. – С. 129–132. 4. Продуктивність сорго цукрового для виробництва біопалива залежно від строків сівби та глибини згортання насіння / В.Л.Курило, Л.А.Герасименко // Цукрові буряки. – 2012. №1. – С. 14–15. 5. Практичне рішення появи нових збалансованих продуктів лікувально-профілактичного напрямку харчування населення України / Білик О.О., Цейтлін М.А., Білик О.Я. // Зб. Матеріалів І Міжнар. Конгресу “Захист навколишнього середовища. Енергощадність. Збалансоване природокористування” (28–29 травня 2009р.). – С. 156. 6. О.В. Швабюк, Л.Я. Паляниця,  Н.І. Березовська, Р.Б. Косів, О.С. Гродзіцька, З.Г. Піх. Спельта як альтернативна сировина для одержання спиртової бражки // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – Львів: НУЛП. – 2011. – № 700. – С. 94–97. 7. Швабюк О.В., Паляниця Л.Я., Березовська Н.І., Косів Р.Б. Приготування спиртової бражки із альтернативної крохмалевмісної сировини // Хімія та хімічні технології 2010: Матеріали І Міжнародної конференції молодих вчених ССТ-2010. (Львів, 25–27 листопада 2010 р.). – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – С. 82–83.