SPELTA AS A RAW MATERIAL IN BIOTECHNOLOGICAL PROCESSES

2020;
: 73-78
1
National University Lviv Polytechnic
2
National University Lviv Polytechnic
3
Lviv Polytechnic National University

The analysis of literature sources on the prospects of cultivation and use of spelt Triticum spelta L. in biotechnological processes is carried out. Today there is considerable interest in spelt. Spelt can be an alternative raw material in alcohol production, so its microflora has been identified. The wort was obtained by thermoenzymatic treatment of grain raw materials. The microflora of spelt and wheat wort was determined. The advantages of spelt in comparison with common wheat in terms of reducing the contaminating microflora on both grain and wort are shown in the article.

1. Avramchuk, А. (2019). Tini zabutykh.. zlakiv: khto v Ukraini vyroshchuie speltu. SuperAgronom.com, 259. Retrieved from https://superagronom.com/articles/259-tini-zabutih--zlakiv-hto-v-ukrayin.... [in Ukrainian]
2. Vasylchenko, A. (2018). Spelta (Triticum spelta L.) - novyi trend pshenyts. Ukrainian Scientific Institute of Plant Breeding. Retrieved from http://vnis.com.ua/useful-information/publications/Spelta-Triticum-spelt.... [in Ukrainian]
3. Zhukovskyi, P. M. (1971). Kulturni roslyny ta yikh sorodychi. Kyiv: Kolos. [in Ukrainian]
4. Temirbekova, S. K., Ionov, E. F., Ionova, N. E. (2014). Ispolzovanie drevnih vidov pshenitsyi dlya ukrepleniya immunnoy sistemyi detskogo organizma. Agrarnoe obozrenie, 6, 40-42. [in Ukrainian]
5. Alaverdian, L.N., Yudychneva, O.P., Romanenko, O.V. (2019). Boroshno zi spelty: shcho stosuietsia ta obhruntuvannia tendentsii rozvytku rynku, vartosti. Commercial Bulleten Lutsk National Technical University, 12,6-17. [in Ukrainian]
6. Podpriatov, H. I., Yashchuk, N. O. (2013). Prydatnist zerna pshenytsi spelty ozymoi dlia khlibopekarskykh ta kormovykh tsilei. Advanced agritechnologies, 1 (1), 71- 79. [in Ukrainian]
7. Tverdokhlib, O.V., Boguslavskyi, R.L. (2012). Species diversity of wheat, trends and prospects of its use. Scientific Papers of Uman National University of Horticulture, 80 (1), 37-47.
8. Holik, O.V., Didenko, S.Iu., Leonov, O.Iu., Tverdokhlib, O.V., Bohuslavskyi R.L. (2016). Spelta v Ukraini. AhroElita. Retrieved from https://agroprod.biz/2016/08/30/spelta-v-ukrajini/. [in Ukrainian]
9. Korkhova, M. M. (2019). Produktyvnist sortiv pshenytsi spelty ozymoi v Pivdennomu stepu Ukrainy. Ukrainian Black Sea region agrarian science, 4, 30-37. doi: 10.31521/2313-092X/2019-4(104). [in Ukrainian]
10. Stankevych, G., Kats, G., Vasyliev, S. (2018). Investigation of Hygroscopic Properties of the Spelt Grain. Technology Audit and Production Reserves, 5/3, 43. doi: 10.15587/2312-8372.2018.146600.
https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.146600
11. Vasylchenko, A (2016). Spelta: novyi napriamok u vyrobnytstvi pshenyts. Institute of horticulture of NAAS: Agronom. Retrieved from https://www.agronom.com.ua/spelta-novyj-napryamok-u-vyrobnytstvi-pshenyts/. [in Ukrainian]
12. Semenova, A. B. (2014). Udoskonalennia tekhnolohii khlibobulochnykh vyrobiv iz predstavlenymy perekryttiamy krupnykh kultur: (Avtoreferat dysertatsii kandydata tekhnnichnykh nauk). National University of Food Technologies, Kyiv. [in Ukrainian]
13. Liubych, V. V. 2016. Kulinarni vlastyvosti krupy sortiv i linii peshnytsi spelty. Myronivka Bulletin, 3, 42-57. [in Ukrainian]
14. Munoz-Insa, A., Selciano, H., Zarnkow, M., Becker, Th., Gastl, M. (2013). Malting process optimization of spelt (Triticum spelta L.) for the brewing process. Food Science and Technology, 50, 99-109.
https://doi.org/10.1016/j.lwt.2012.06.019
15. Shvabiuk, O. V., Palianytsia, L. Ya., Berezovska, N.I. … Pikh Z.H. (2011). Spelta yak alternatyvna syrovyna. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Khimiia, tekhno-lohiia rechovyn ta yikh zastosuvannia, 700, 94-97. [in Ukrainian]
16. Palianytsia, L. Ya., Berezovska, N. I. (eds.). (2013). Biokonversiia alternatyvnoi syrovyny do etylovoho spyrtu: Sbornik materialov I-y Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Himiya, bio- i nanotehnologii, ekologiya i ekonomika v pischevoy i kosmeticheskoy promyishlennosti» 10-13 iyunya.Schyolkino. [in Ukrainian]
17. Palianytsia, L., Berezovska, N. (eds.). (2018). Yeast growth in spelta wheat Worts: Materials of International Joint Forum LEA'2018 &amp
YSTCMT'2018, november 22-24 th , 2018. Lviv: Lviv Polytechnic National University. [in Ukrainian]
18. Polianetska, I. O. (2012). Selektsiino-henetychne pokrashchennia Triticum spelta L. ta vykorystannia yii v selektsii Triticum aestivum L. (Avtoreferat dysertatsii kandydata silsko-hospodarskykh nauk). Uman National University of Horticulture, Uman. [in Ukrainian]
19. Kliuchevych, M. M. (2017). Mikoflora zerna trytykale ta spelty v Polissi ta Lisostepu Ukrainy: Tezy dopovidi XV zizdu Tovarystva mikrobiolohiv Ukrainy im. S. M. Vynohradskoho, 11-15 veresnia 2017. Lviv: SPOLOM. [in Ukrainian]
20. Produkty kharchovi. Metody vyznachennia kilkosti mezofilnykh aerobnykh ta fakultatyvno-anaerobnykh mikroorhanizmiv, 16 DSTU 8446:2015 (2015). [in Ukrainian]
21. Produkty kharchovi. Metod vyznachennia drizhdzhiv i plisenevykh hrybiv, 15 DSTU 8447:2015 (2015). [in Ukrainian]
22. Shyian, P. L., Sosnytskyi, V. V. & Oliinichuk, S. T. (2009). Innovatsiini tekhnolohii spyrtovoi promyslovosti. Teoriia i praktyka: Monografiya. Kyiv: Vydavnychyi dim «Askaniia». [in Ukrainian]
23. Drobot, V. I., Mykhonik, L. A., Semenova, A. B. (2014). Porivnialna kharakterystyka khimichnoho skladu ta tekhnolohichnykh vlastyvostei sutsilnozmelenoho pshenychnoho boroshna ta boroshna spelty. Hranenie i pererabotka zerna, 4, 37-39. [in Ukrainian]
24. Palianytsia, L. Y., Berezovska, N. I., Kosiv, R. B. (2019). Spelta wheat as a component of the medium for yeast growing. Chemistry, technology and application of substances, 2 (1), 64-68.
https://doi.org/10.23939/ctas2019.01.064