Хінгідронний метод очищення газів від сірководню. Властивості поглинальних розчинів.

Автори: 
Яворський В.Т., Слюзар А.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин

In this article the solubility of components in quinhidron absorbing solutions was studied. The effect of concentration quinhyndron, sodium carbonate, thiosulphate and bicarbonate on absorptive properties of solutions was investigated. Optimal solutions are recommended. Оцінено розчинність компонентів у хінгідронних поглинальних розчинах. Досліджено вплив концентрацій хінгідрону, натрію карбонату, тіосульфату і гідрогенкарбонату на властивості поглинальних розчинів. Рекомендовано оптимальні склади розчинів.  

1. Яворський Віктор. Технологія сірки і сульфатної кислоти: Підручник. – Львів: Вид-во Нац. ун-ту “Львівська політехніка”, 2010. – 404 с. 2. Калимон Я.А. Теоретичні основи і технології очищення газів і рідин від сульфідної сірки: Автореф. дис... д-ра техн.наук: 05.17.01. – Львів, 1999. – 32 с. 3. Калимон Я.А., Знак З.О., Позняк І.В. Одержання полімерної сірки із відхідних тіосульфатних розчинів очищення газів від сірководню хінонними методами.// Вопросы химии и химической технологии. – 2005. – № 5. – С. 53–57. 4. Яворський В.Т., Слюзар А.В, Калимон Я.А. Вплив концентрацій реагентів на поглинальні властивості хінгідронного розчину очищення газів від сірководню // Хімічна промисловість України, Київ,  2011, №1.– С. 12–17. 5.Справочник химика.Т.3. – М; Л. – Химия,1965. – С.1008. 6. Семенова В.И., Яворский В. Т., Калымон Я.А. Исследование растворимости в системе Na2S2О3-Na2CО3-Н2О и  кристализационный  метод  разделения поглотительного раствора при очистке газов от сероводорода хингидронным методом //Журнал прикладной  химии, Москва, 1981. Т. 54, № 5. – С. 1011–1017.