Інтенсифікація очищення стоків ват “Карпатнафтохім” розчинами натрію гіпохлориту в кавітаційних полях

Authors: 

Знак З.О., Гнатишин Н.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин  

In this paper it was set that in cavitation fields of different power the oxidation rate of organic industrial wastewater by sodium hypochlorite solutions as a liquid waste significantly increases. Influence of main technological factors on this process was found. 
Установлено, що в кавітаційних полях різної потужності швидкість окиснення органічних компонентів промислових стічних вод відхідними розчинами натрію гіпохлориту істотно зростає. З’ясовано вплив головних технологічних чинників на цей процес. Ключові слова: натрію гіпохлорит, органовмісні стоки, очищення, кавітація 

1. Горбачов А.К. Технічна електрохімія. Ч. І. Електрохімічні виробництва хімічних продуктів: Підручник. – Х.: ВАТ “Вид-во “Прапор”, 2002. – 254 с.  2. Знак З.О., Гнатишин Н.М. Дослідження процесу очищення стоків ВАТ “КАРПАТНАФТОХІМ” розчинами натрію гіпохлориту потенціометричним методом// Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – № 726. – С. 20–24. 3. Реми Г. Курс неорганической химии.  Т.1. – М.: ИЛ. 1963. – 920 с. 4. Знак З.О., Гнатишин Н.М. Інтенсифікація термічного розкладу натрію та кальцію гіпохлоритів / Східно-Європейський журнал передових технологій.  2010 - № 6/6 (48), – С. 40–43. 5. ГОСТ 11086-76. Гипохлорит натрия. 1992. 6. Лурье Ю.Ю., Рибникова А.И. Химический анализ производственних сточных вод.  – М.: Химия, 1974. – 336 с.