Математичне моделювання процесу модифікації окиснених нафтових бітумів нафтополімерною смолою з флуорвмісними функціональними групами

Автори: 
Червінський Т.І., Чайківський Т.В.

Національний університет “Львівська політехніка”

The article present the empirical mathematical model of receiving oxidized oil bitumen modified by polymeric petroleum resin with fluorine-containing functional groups. The given model allows to predict oxidized oil bitumen performance (penetration, ductility, softening temperature) without any additional experiment while changing certain process managing factors. Запропонована емпірична математична модель одержання окиснених нафтових бітумів модифікованих нафтополімерною смолою з флуорвмісними функціональними групами (НПСФ). Ця модель дає змогу, не проводячи додаткового експерименту, прогнозувати експлуатаційні характеристики окиснених бітумів (пенетрація, дуктиль- ність, температура розм’якшення) за зміни певних чинників керування процесом.

1. Рудавський Ю.К., Мокрий Є.М., Піх З.Г. та ін. Математичні методи в хімії та хімічній технології. – Львів: Вид-во “Світ”, 1993. – 206 с. 2. Пінчук С.Й. Організація експерименту при моде- люванні та оптимізації технічних систем: навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. –Дніпропетровськ: Дніпро-VAL 2009. – 289 с. 3. Чайківський Т.В., Нікітішин Є.Ю. Використання методу Бокса-Вілсона для оптимізації хімічного процесу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: зб. наук. пр. – Львів: НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.1. – С.275–278.