Дослідження впливу довжини світлової хвилі на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Authors: 

В. В. Дячок, C. І. Гуглич, В. І. Тимочко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра екології та збалансованого природокористування

Досліджено вплив довжини світлової хвилі на швидкість поглинання вуглекис-
лого газу мікроводоростями. Описано механізм транспорту вуглекислого газу із повітря
у внутрішнє середовище клітини мікроводорості. На основі математичної моделі
приросту мікроводоростей визначено коефіцієнт приросту. Отримано аналітичну залеж-
ність коефіцієнта приросту мікроводоростів від довжини світлової хвилі. Встановлено
оптимальні довжини світлових хвиль для проектування технологічних схем
промислового очищення газових викидів від вуглекислого газу біологічним методом. The effect of light wave length on the rate of carbon dioxide absorption by microalgae
was studied. The mechanism of transport of carbon dioxide from the air into the internal
environment of the cells of microalgae was described. The coefficient of microalgae growth
was determined based on the mathematical model. The analytical dependence of the
mentioned coefficient on the light wave length was obtained. The optimum length of light wave
was determined to design the flow chart of the gas emissions industrial cleaning from carbon
dioxide via biological method.

1. Экология микроорганизмов: учебник для студ. вузов / А. И.Нетрусов, Е. А. Бонч-Ос-
моловская, В. М. Горленко и др.; под ред. А. И. Нетрусова. – М.: Издат. центр "Академия", 2004. –
272 с. 2. Дячок В. В. Вивчення впливу температури на кінетику поглинання вуглекислого газу
мікроводоростями. / В. В.Дячок, В. Катишева, О. Б. Левко // Вісник Національного університету
“Львівська політехніка”. “Хімія, технологія речовин та їх застосування”. – 2015. – № 812. –
С. 365–372. 3. Дячок В.В. Вивчення процесів масообміну під час реалізації біологічних методів
очищення газових викидів від вуглекислого газу / В. В. Дячок, С. І. Гуглич, О. Б. Левко // Вісник
Національного університету “Львівська політехніка”. “Хімія, технологія речовин та їх
застосування”. – 2014. – № 787. – С. 313–319. 4. Дячок В.В. Вивчення процесу масообміну при
перетворенні вуглекислого газу у метан біологічним методом / В. В. Дячок, О. Б. Левк* //
Екологічна безпека. – 2014. – Вип. 1. – С. 31–35. 5. Дячок В. В. Масообмін в біологічних процесах. /
В. В. Дячок, О. Б. Левко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. “Хімія,
технологія речовин та їх застосування”. – 2013. – № 761. – С.289–293. 6. Dyachok V., Huhlych S.
Mathematical design of biological processes of complicated mass transfer Sciens and Education a New
Dimension. Natural and Technical Sciences, III(5), ISSUE 41, 2015, P. 91–94. 7. Золотарьова О. К.
Перспективи використання мікроводоростей у біотехнології / О. К. Золотарьова, Є. І. Шнюкова,
О. О. Сиваш, Н. Ф. Михайленко; за ред. О. К. Золотарьової. – К.: Альтерпрес, 2008. – 234 с.