mathematical model

MATHEMATICAL MODELS OF MEMS CONTROL DEVICES

This article discusses MEMS actuators of various types (electrostatic, magnetic, piezoelectric, thermal actuators). The features of their designs are considered. Methods for constructing mathematical models of these actuators and possibilities of their application in the design of complex technical systems using such actuators are analyzed. An example of calculating the characteristic of the inductance of a nano-solenoid, which is a component of an electromagnetic actuator, is provided.

THE MATHEMATICAL MODEL OF THE LOCALIZATION OF INFRASONIC SIGNAL PROPAGATION

This research paper proposes the construction of an mathematical model of infrasound signal propagation. The constructed model contains the following set of input data: standard deviation of measurement noise, infrasound wave propagation velocity, sensor coordinates, azimuth, and time of infrasound signal reception by sensors. The specified accuracy of the input data is discussed and justified.

Моделювання та оптимізація процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Здійснено чисельну реалізацію математичної моделі напружено-деформівного стану та температурно-вологісних полів у процесі сушіння капілярно-пористих матеріалів та сформульовано задачу оптимізації. Проаналізовано вибір функції мети для побудови технологічних режимів процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів. Наведено методику побудови та досліджено безперервні режими процесу сушіння за допомогою розв’язання задачі оптимізації.

Нелінійні коливання слабкозв’язаних коливальних систем з врахуванням сил опору

Викладено методику якісного дослідження розв’язку математичної моделі коливань слабко зв’язаних коливальних систем на підставі загальних підходів теорії нелінійних крайових задач. Зазначена методика, що ґрунтується на застосуванні методу монотонності і методу Гальоркіна, дозволяє обґрунтувати коректність розв’язку моделі.

Математичне моделювання та оптимізація сумісної роботи газосховищ

Розглянута проблема оптимізації сумісної роботи газосховищ у складі газотранспортної системи України. Поставлені задачі і запропоновано алгоритми їх розв’язування. Отримані попередні оцінки потенціалу оптимізації роботи газосховищ та факторів впливу на величину таких оцінок.

Алгоритмічне та програмне забезпечення системи моделювання та аналізу процесу сушіння капілярно-пористих матеріалів

Сформульовано математичну модель тепломасоперенесення та деформування капілярно-пористих матеріалів під час сушіння. У межах об’єктно-орієнтованого підходу розроб- лено алгоритмічне та програмне забезпечення для чисельної реалізації отриманої моделі.

In the article is formulated a mathematical model of heat and mass transfer and deformation of capillary-porous materials during drying. In the object-oriented approach developed algorithmic and software for numerical realization of the obtained model.

Моделювання процесу планування вантажоперевезень

Побудовано та досліджено базовий варіант моделі процесу планування вантажо- перевезень, що складається з послідовності обраних окремих підзадач, утворених відібраною системою спрощувальних припущень, що дає змогу розв’язати поставлену задачу в умовах багатокритеріальності та наявності часових обмежень.

We construct and study a basic version of the model planning process cargo. It consists of a sequence of individual subtasks that created the system of simplifying assumptions. It allows you to solve the task in bahatokryterialnosti and available time limits.

Удосконалення математичної моделі радіоканалів систем дистанційного зондування Землі, супутникових систем зв’язку та радіорелейних систем передавання прямої видимості

Удосконалено математичну модель радіоканалів систем дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), супутникових систем зв’язку, радіорелейних систем передавання прямої видимості та інших аналогічних систем, що дає змогу підвищити точність визначення енергетичного потенціалу радіоканалів космічний апарат (КА) – наземний комплекс (НК), НК – КА або радіорелейна станція 1 – радіорелейна станція 2 (РРС 1 – РРС 2). Наведено структури радіоканалів таких систем. Показано вплив складових радіоканалів на енергетичний потенціал.

Системний аналіз і методологія алгебри алгоритмів

Наведено результати системного аналізу проблеми побудови алгебри та метатеорії алгебри алгоритмів у сучасній інформатиці з акцентом на конечність розроблення базової алгебри, що має бути відкрита за допомогою аналізу конкретної ситуації навіть за неповної аксіоматики.

There are exposed the results of system analysis of the problem for construction of algebra and metatheory of algorithms algebra in contemporary informatics with accent on necessity of elaboration of basic algebra that to be discovered by the process of concrete situation analysis even provided incomplet axiomatics.

Статистичне оцінювання станів стохастичної системи: індикативність її сиґнальної моделі та кондиційність статистичних даних

Підкреслено скінченність уточнення понять і термінів «математична модель стохастичної коливної системи» та характеристику її станів. Запроваджено нове поняття «статистична індикативність математичної моделі» як така її структурна властивість, що визначає спосіб збору даних і водночас забезпечує кондиційність їх в разі, коли доступні тільки сиґнали від стохастичної коливної системи, трактованої як чорна скринька в стилі кібернетики. Обґрунтовано процедуру статистичного оцінювання цих характеристик методами статистики періодично корельованих випадкових процесів.