Біосинтез та властивості поверхнево-активних речовин штаму rhodococcus erythropolis au-1

Автори: 
Корецька Н. І., Пристай М. В., Карпенко О. В.

Відділення фізико-хімії горючих копалин ІнФОВ ім. Л. М. Литвиненка НАН України 

It was established that strain R. erythropolis Au-1 synthesizes cell-associated trehalose lipids (0.4-2.9 g/l) and exopolysaccharides (1.6-8.3 g/l) during the growth on nutrient medium with different carbon sources. After pre-sowing treatment of seed by products of this strain morphometric parameters of wheat, rape and coleseed seedlings, including during the growth on oil-polluted environment were increased on 8.0-110.9 %. 
Встановлено,  що  штам R.  еrythropolis Au–1  синтезує  клітинно-зв’язані трегалозоліпіди (0,4-2,9 г/л) та екзополісахариди (1,6-8,3 г/л) під час росту на поживних середовищах із різними джерелами вуглецю. Показано,  що  за  передпосівного  оброблення  насіння  продуктами  синтезу  цього штаму морфометричні параметри проростків пшениці, ріпаку  та  суріпиці,  зокрема під час росту на забрудненому нафтою середовищі, зростали на 8,0 – 110,9 %. 

1. Makkar R.S, Cameotra S.S, Banat I.M Advances in utilization of renewable substrates for biosurfactant prodaction // AMB Express – 2011. – 1:5. 2.  Пирог Т. П.,  Шевчук Т. А.,  Клименко Ю. О. Особливості  синтезу  поверхнево-активних  трегалозоміколатів Rhodococcus erythropolis  ЕК-1 // Мікробіол. журн. – 2010. –  Т. 72. – № 2. – С.10–15. 3. Biosurfactans in agriculture // Appl Microbiol Biotechnol. 2013 February; 97 (3): 1005 – 1016. 4. Корецька Н. І., Карпенко О. В., Баранов В. І. Вплив препарату трегалозоліпідів на поглинання калію та кальцію проростками сої та пшениці // Матеріали  наукової  конференції “Стан  і  біорізноманіття  екосистем Шацького  національного природного  парку”, 12-15  вересня 2013 р. –  Львів:  Сполом –  С.38. 5.  Підгорський В. С., Коваленко О. Г., Васильєв В. М., Ісакова О. В. Використання кормових та пекарських дріжджів для отримання біологічно активних гліканів // Біотехнологія. – 2010. – Т.3, № 6. – С.49–58. 6. Методы общей  бактериологии / [под  ред. Ф. Герхардта  и  др.] – М.: Мир, 1983.  Т.1. – 535  с. 7. Folch J., Lees M., Sloane Stanley G. H. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues // J. of Biological Chemistry. – 1957. – № 226. – Р. 497–509. 8. Williams A. G., Wimpenny Y. W. Exopolysaccharide production by Pseudomonas NCIB 11264 grown in bat culture // Journal of Biological Chemistry. – 1977. – Vol.102. – Р.12 – 21. 9. H. Ni, Q. Chen, H. Ruan Studies on optimization of nitrogen sources for astaxanthin production by Phaffia rhodozyma // Journal of Zhejiang University Science. – 2007. – Vol.8,  № 5. – P.365 – 370. 10.  Кучер Р. В.,  Лесик О.  Ю,  Карпенко  О. В.  Емульгування  вуглеводнів –  нова  властивість  культури  дріжджів Phaffia rhodozyma //  Доп.  АН УРСР. Сер.Б. Геол.,  хім. та  біол.  науки. – 1990. – № 8. – C.49–53. 11. Kretschmer A. Chemical and physical chararacterization of interfacial-active lipids from Rhodococcus erythropolis grown on n-alkanes / A. Kretschmer, H. Bock, F. Wagner // Applied and Environmental Microbiology. – 1983. – Vol.41,  № .4. – P.864 – 870. 12.  ДСТУ 4138-2002.  Насіння  сільськогосподарських  культур.  Методи визначення якості. Чинний від 2004-01-01. Київ. Держспоживстандарт України. – 2003. – 173 с. 

Uncaught exception thrown in session handler.

PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1062 Duplicate entry '0' for key 'uid': INSERT INTO {sessions} (sid, ssid, uid, cache, hostname, session, timestamp) VALUES (:db_insert_placeholder_0, :db_insert_placeholder_1, :db_insert_placeholder_2, :db_insert_placeholder_3, :db_insert_placeholder_4, :db_insert_placeholder_5, :db_insert_placeholder_6); Array ( [:db_insert_placeholder_0] => 4sp7WU1jmi-83vJc1Cgi0hAgNvWbVCk9CSIf1iOCMF4 [:db_insert_placeholder_1] => 4sp7WU1jmi-83vJc1Cgi0hAgNvWbVCk9CSIf1iOCMF4 [:db_insert_placeholder_2] => 0 [:db_insert_placeholder_3] => 0 [:db_insert_placeholder_4] => 34.239.173.144 [:db_insert_placeholder_5] => nodeviewcount_views_limit|a:1:{i:4101;O:8:"DateTime":3:{s:4:"date";s:26:"2023-03-26 06:14:33.000000";s:13:"timezone_type";i:3;s:8:"timezone";s:15:"Europe/Helsinki";}} [:db_insert_placeholder_6] => 1679800472 ) in _drupal_session_write() (line 209 of /home/science/public_html/includes/session.inc).