Дослідження нейоногенних деемульгаторів різної будови на штучних нафтових емульсіях

Authors: 

Топільницький П. І., *Голич Ю. В., Романчук В. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної технології переробки нафти і газу, *ПАТ “Укртатнафта”

The experimental results concerning demulsified ability of block copolymers of ethylene and propylene oxides wich may be used as  demulsifiers for oil emulsions have been represented. The dependence of their efficiency on the content of oxyethylene and oxypropylene groups in the molecule has been determined. The dependence of their degree of dehydration on the temperature and emulsion composition has been determined. 
Наведено  результати  досліджень  деемульгуючої  здатності  блок-кополімерів оксидів  етилену  та  пропілену,  які  можуть  бути  використані  як  деемульгатори  в нафтопереробній  промисловості.  Встановлено  залежність  їх  ефективності  від  будови молекули,  а  також  ступінь  зневоднення  досліджуваних  деемульгаторів  залежно  від температури та складу емульсії. 

1.  Позднышев  Г. Н. Стабилизация  и  разрушение  нефтяных  эмульсий [Текст] /  Г. Н. Позднышев. –  М.,  Недра, 1982. – 221  с. 2. Topilnytskуy P. Corrosion Protection of Oil Production and Refinery Equipment [Текст] / Petro Topilnytskyу //Chemistry and chemical technology.– Vol.1. – 2007. – № 1. – P.45–54. 3. Топильницкий, П.И. Опыт  и  применение  деэмульгаторов  при  обезвоживании  и обессоливании нефтяных эмульсий [Текст] / Топильницкий П.И. , В. В. Романчук В. В. // Химическая техника. –  М.:  Информ.-изд.  центр  КХТ. – 2008. –  № 10. –  С. 10–11. 4.  Братичак М. М. Використання  нових  деемульгаторів  на  нафтовидобувних  та  нафтопереробних  підприємствах України /  Братичак М. М.,  Максимик В. Я. //  Вісник  Держ.  Ун-ту“Львівська  політехніка”, спецвипуск до 125-річчя ХТФ. – № 342. – 1998. – С.189–195. 5. Лазорко О. І. Дослідження фізико-фізичних  властивостей  неіоногенних  деемульгаторів  на  основі  оксидів  етилену  та  пропілену [Текст] / О. І. Лазорко, С. В. Бойченко, П. І. Топільницький, Ю. В. Голич, В. В. Романчук // Восточно-Европейский журнал  передовых технологий. – 2013. – № 6/6(66). – С.47–51. 6.  Бойченко С. В. Деемульгуюча  здатність  блоккополімерів  на  основі  оксидів  етилену  та  пропілену [Текст] / С. В. Бойченко,  О. І. Лазорко,  Ю. В. Голич,  П. І. Топільницький,  В. В. Романчук //  Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2014. – № 1/6(67). – С.27–32.