Кінетика екстрагування олії з насіння рижію посівного

Authors: 

Семенишин Є.М., Стадник Р.В., Онисько Х.М.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімічної інженерії 

Oil extraction kinetics from false flax (Camelina sativa) seeds that can be used as the raw material for biodiesel production has been studied. Results obtained in experiments enable to receive a high quality competitive raw material for derivation of biodiesel that satisfies the quality standards. Вивчено кінетику екстрагування олії з насіння рижію, яка може бути використана як сировина для виробництва біодизеля. Отримані результати експериментальних досліджень дають змогу отримати високоякісну конкурентоспроможну сировину для отримання біодизеля, який відповідав би необхідним стандартам якості.

1. Поліщук В.М. Тваринні та рослинні жири як сировина для виробництва біодизеля (узагальнення досвіду). – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/ nvnau/2010_144_3/10pvm.pdf. 2. Демидась Г.І. Рижій посівний – олійна культура альтернативна ріпаку ярому для виробництва біодизеля / Г.І. Демидась, Г.П. Квітко, Н.Я. Гетман // Зб. наук. пр. ВНАУ. – Вінниця, 2011. – № 8(48). – С. 3–8. 3. Биодизель из масла рыжика в США. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://bioetanol.ru/biodiesel/news/biodizel_iz_masla_ryzhika_v_ssha/.         4. Семенишин Є.М. Експериментальне визначення коефіцієнтів внутрішньої дифузії для умов екстрагування рідких та твердих цільових компонентів / Є.М. Семенишин, Р.В. Стадник,             В.І. Троцький // Наукові праці Одеської національної академії харчових технологій // Зб. наук. пр. “Технічні науки”. – Одеса: ОНАХТ, 2010. – Вип. 37, Т. 1. – С. 61 – 65.