Вплив умов екстрагування хлоридів із суміші солей на показники процесу

Authors: 

Блажівський К. І., Перекупко Т. В., Максимович І. Є., Човбан А. В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 
 

The results of comparative studies of the chloride extraction from a mixture of sulfate salts of chloride by aqueous and organic extractants based on ethanol, isopropanol and acetone are given. It was found that the most effective reagent for obtaining chlorine free product is ethanol. 
Наведені  результати  порівняльних  досліджень  екстрагування  хлоридів  із  суміші сульфатно-хлоридних  солей  водно-органічними  екстрагентами  на  основі  етанолу, ізопропанолу  та  ацетону.  З'ясовано,  що  найефективнішим  реагентом  для  одержання безхлоридного продукту є етанол. 

1.  Блажівський К. І.,  Перекупко Т. В.,  Максимович  І. Є. Екстрагування  хлоридів  із  суміші хлоридних і сульфатних солей застосуванням етанолу // Вісник Нац. ун-т “Львівська політехніка”. Хімія,  технологія  речовин  та  їх  застосування. – 2013. – № 761.  –  С.33–35. 2. Блажівський К. І., Перекупко Т. В.,  Максимович  І. Є. Екстрагування  хлоридів  із  сольової  суміші  застосуванням ізопропанолу // Новітні енерго- та ресурсозберігаючі хімічні технології без екологічних проблем: збірник наукових праць VI Міжн. науково-технічної конф., 9–13 вересня 2013 р., Одеса, Україна. – Одеса, 2013. – Т.1. – С. 12–13. 3. Перекупко  А. В. Селективне  вилучення  хлоридів  з  твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв Прикарпаття // Вісник Нац.  ун-ту “Львівська  політехніка”.  Хімія,  технологія  речовин  та  їх  застосування. – 2013. –  № 761. – С.24–27.