Селективне вилучення хлоридів з твердого напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв прикарпаття

Authors: 

Перекупко A.В.

Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра хімії і технології неорганічних речовин 

In this paper the possibility of obtaining almost non-chloride products with the help of the experimental studies of selective extraction of sodium and potassium chlorides from intermediate product of processing solutions tailings potash industries - sediment of potassium-magnesium salts with a high chloride content (over 25 %) using aqueous organic extractant (acetone, methanol, ethanol) was proved. It is shown that to achieve a high yield of product the extraction process should be carried out in 40% aqueous acetone. After drying the obtained sediment contains (wt.%): K2O 32,2; MgO 9,7; Cl- 0,6 and entirely conforms to the specifications of standards on potassium-magnesium fertilizer. Експериментальними дослідженнями селективного екстрагування натрію і калію хлоридів з напівпродукту перероблення розчинів хвостосховищ калійних виробництв – осаду калійно-магнієвих солей з високим вмістом хлоридів (понад 25 %) за допомогою водно-органічних екстрагентів (ацетону, метанолу, етанолу) доведена можливість одержання практично безхлоридних продуктів. Показано, що для досягнення високого виходу продукту процес екстрагування слід здійснювати в 40 % водному розчині ацетону. Після сушіння одержаний осад містить (мас. %): К2О 32,2; MgO 9,7; Cl- 0,6 і повністю відповідає вимогам чинних технічних умов до калійно-магнієвого добрива – калімагнезії. 

1. Патент України на корисну модель № 75034. Спосіб одержання магнію сульфату гептагідрату із сольового розчину / В.Т. Яворський, Т.В. Перекупко, К.І. Блажівський,  І.Є. Максимович, А.В. Перекупко; №u 2012 02759; Заявл. 07.03.2012;Опубл. 26.11.2012, Бюл. №22.  2. Яворский В.Т., Перекупко Т.В., Блаживский К.И., Максимович И.Е., Перекупко А.В. Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья в кондиционные продукты /  В.Т. Яворский, Т.В. Перекупко, К.И. Блаживский, И.Е. Максимович, А.В. Перекупко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – №5. – 2012. – С. 71–75. 3. Перекупко Т.В. Дослідження процесу випарювання розчину хвостосховища калійного виробництва / Т.В. Перекупко, Х.І. Грухола // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – №726. Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2012. – С. 32–34. 4. Перекупко Т.В. Переработка растворов хвостохранилищ калийных производств в кондиционный хлорид натрия / Т.В. Перекупко, К.И. Блаживский, И.Е. Максимович, А.В. Перекупко // Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Postępów w nauce. Nowe poglądy, problemy, innowacje”. – Czȩść 3. – Lódź, 2012. – S. 27–29. 5. Яворский В.Т. Получение бишофита и калимагнезии из отбросных растворов калийных производств с применением экстракции / В.Т. Яворский, Т.В. Перекупко, А.В. Перекупко // Материалы V Междунар. интернет- симпозиума по сорбции и экстракции (в процессах переработки минерального сырья) ISSE-2012. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – С. 162–163. 6. Перекупко Т.В. Получение технического бишофита из растворов хвостохранилищ калийных производств Прикарпатья / Т.В. Перекупко,  А.В. Перекупко, Х.И. Грухола // Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Praktycznej Konferencji “Nauki. Teoria i praktyka”. – Czȩść 7. – Poznan, 2012. – S. 42–44. 7. Калімагнезія: ТУ У6-05743160.002-94 // Перелік пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні. – К.: Юнівест маркетинг. – К., 2003. – 352 с. 8. Перекупко Т.В. Інтенсифікація процесів комплексної переробки полімінеральних калійних руд Прикарпаття застосуванням органічних реагентів і розчинників / Т.В. Перекупко: Дис…д-ра техн. наук: 05.17.01. – Львів, 1998. – 306 с. 9. Скуг  Д . Основы аналитической химии: Пер. с англ.: В 2 т. / Д. Скуг, Д. Уэст.  – М.: Мир, 1979. – Т.2. – 438 с.  10. Унифицированные методы анализа вод / Под ред. проф. Лурье Ю.Ю. – М.: Химия, 1973. – 376 с