evaporation

Моделювання процесу охолодження при критичних умовах за рахунок випаровування рідини

Побудовано модель процесу теплообміну в плоскій пластині, з поверхні якої на початковій стадії відведення тепла відбувається лише за рахунок конвекції. В момент, коли температура пластини стає критичною, на поверхню пластини подається рідина, за рахунок випаровування якої відбувається охолодження. Отримано числовий розв’язок модельної задачі. Проаналізовано динаміку тепловідведення та зміну температурного поля пластини.

Дослідження впливу випаровування і конвекції на процес відведення тепла з поверхні пластини

Побудовано нелінійну модель процесу теплообміну в плоскій пластині, з поверхні якої в навколишнє середовище розсіюється теплова енергія за рахунок випаровування рідини і конвекції. Нелінійну модель зведено до лінійної. Отримано аналітичний розв’язок лінійної модельної задачі. Здійснено порівняння кількості відведеного тепла за рахунок випаровування та конвекції.

Знаходження розв'язку нелінійної задачі теплопровідності з використанням випаровування для інтенсифікації тепловідведення

The non-linear model of the transient heat exchange process in a heat dissipation plate of a microelectronic device, heat from which is dissipated due to evaporation from it’s surface, has been built. The numerical solution of the non-linear model problem has been obtained by the Newton-Kantorovych method. Changes of temperature field in time and evaporation influence on the heat dissipation process have been investigated.

Політермічна кристалізація солей із розчину калуського хвостосховища

In this article yields and sequence of crystallization of salts during cooling degreeal partially evaporated solution Каlush tailings were studied. Installed cooling temperature regimes which will provide obtaining sodium chloride, potassium-magnesium fertilizer, epsomite etc. Досліджено виходи і послідовність кристалізації солей під час ступеневого охолодження частково випаруваних розчинів Калуського хвостосховища. Визначено температурні режими охолодження, які забезпечать одержання натрію хлориду, калійно-магнієвого добрива, епсоміту тощо.

Створення нового технологічного процесу повного перероблення розчину стебницького хвостосховища у кондиційні продукти – натрію хлорид і бішофіт

In this article the new technological process of complete processing of solution Stebnik’s tailings on the basis a complex experimental researches, which involves the use of standard equipment, is developed. It enables to get two conditioned products (sodium chloride and bishofit) and potassium-magnesium fertilizer. The cyclic using of organic extractant in the process enables dramatically reduce material costs of processing tailings solution and provides ecological completeness of the process.

Термодинамічні характеристики етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата

Вперше для етил-2-ціано-3-(2-фурил)-2-пропеноата за температурними залежностями тисків насиченої пари визначених ефузійним методом Кнудсена пораховано ентальпії фазових переходів (кДж/моль) ΔsubН331,0 = 101,3±5,3; ΔvapН390,6 = = 77,5±3,8. Енергію згорання визначали в прецизійному калориметрі з ізотермічною оболонкою та статичною калориметричною бомбою. Величини енергії згорання UC (298), ентальпії згорання DсН0 298 та утворення DfH0 298 в конденсованому стані відповідно становлять (кДж/моль): –4885,2 ± 6,5; –4889,4 ± 6,5; –331,9 ± 6,5.