Трансестерифікація триолеату гліцерину бутан-1-олом

Received: April 03, 2017
Accepted: April 03, 2017
Автори: 
З. Ю. Палюх, Ю. Р. Мельник, С. Р. Мельник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра технології органічних продуктів

Наведено результати дослідження трансестерифікації триолеату гліцерину бутан-
1-олом у присутності каталізатора – катіоніту КУ-2-8 з іммобілізованими іонами Ni2+ і
солей нікелю. Вивчено вплив технологічних параметрів (температури реакції, мольного
співвідношення реагентів, вмісту каталізатора у реакційній суміші тощо), а також
вплив природи аніону солі на конверсію триолеату гліцерину. Показано, що з
підвищенням температури збільшується швидкість реакції трансестерифікації та
зменшується час досягнення рівноважної конверсії, а із збільшенням мольного
співвідношення реагентів підвищується рівноважна конверсія триолеату гліцерину.
Встановлено екстремальну залежність конверсії триолеату гліцерину від вмісту
каталізатора у реакційній суміші. Article contains results of study of transesterification of glycerol trioleate with butane-1-
ol in presence of a catalysts – cation exchange resin KU-2-8 with Ni2+-immobilized ions and
other salts of nickel. The influence of process parameters (temperature, molar ratio of
reactants, catalyst content in the reaction mixture etc.) and the impact of nature of salt anion
on a conversion of glycerol trioleate were investigated. It is shown that an enhancing of
temperature increases rate of transesterification reaction and reduces the time of reaching of
equilibrium conversion. In addition, an enhancing of molar ratio of reactants increases the
equilibrium conversion of glycerol trioleate. Extreme dependence of glycerol trioleate
conversion from the catalyst content in the reaction system was found

1. Олійнічук С. Т. Прогресивні технології біопалива з рослинної сировини / С. Т. Олійнічук,
В. В. Сосницький // Продовольчі ресурси. – 2014. – № 2. – С. 8–14. 2. MacLeod C. Ewaluation of
Heterogeneous Catalysts for Biodiesel Production / C. MacLeod // A thesis submitted for the degree of
Doctor of Philosophy. – Newcastle Uniwersity, 2008/ – 199 p. 3. Пат. 5525126 A США, МПК7,
C11C3/00, C10L1/02, C11C3/10. Process for production of esters for use as a diesel fuel substitute using a
non-alkaline catalist / Basu H. N. and Norris M. E.; Agricultural Utilization Research Institute –
№ 08/331692; Заявл. 31.10.1994; Опубл. 11.06.1996. 4. Пат. 6887283 B1 США, МПК7, C11C1/06,
C10M177/00, C11C1/04, C10M129/70, C11C3/04, C10L1/19, C11C3/02, C11C3/00, C10M105/34.
Process for producing biodiesel, lubricants, and fuel and lubricant additives in a critical fluid medium /
Daniel M. Ginosar, Robert V. Fox; Bechtel Bwxt Idaho, Llc – № 09/554708; Заявл. 22.07.1996; Опубл.
03.05.2005. 5. Freedman B. Variables affecting the yields of fatty esters from transesterified vegetable oils /
B. Freedman, E. H. Pryde, T. L. Mounts // Journal American Oil Chemical Society. – 1984, № 61. –
P. 1638–1643. 6. Boocock D. G. B. Fast one-phase oil-rich processes for the preparation of vegetable oil
methyl esters / D. G. B. Boocock, S. K. Konar, V. Mao, H. Sidi // Biomass. Bioenerg. – 1996, № 11. –
Р. 43–50. 7. Одабашьян Г. В. Лабораторный практикум по химии и технологии основного орга-
нического и нефтехимического синтеза: учеб. пособ. для вузов / Г. В. Одабашьян, В. Ф. Швец –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Химия, 1992. – 240 с. 8. Мельник Ю. Р. Алкоголіз тригліцеридів
етанолом у присутності катіоніту КУ-2-8, модифікованого іонами металів / Ю. Р. Мельник,
З. Ю. Палюх, С. Р. Мельник // Вісник Східноукраїнського Національного університету імені Воло-
димира Даля. – 2015. – № 3 (220). – С. 78–82. 9. Мельник Ю. Р. Переробка рослинних олій шляхом їх
алкоголізу ізопропіловим спиртом / Ю. Р. Мельник, С. Р. Мельник, З. Ю. Палюх та ін. // Науковий
вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2015. – № 25.3. – С. 135–139.
10. Moser Bryan R. Biodiesel production, properties, and feedstocks / Bryan R. Moser // In Vitro Cellular
& Developmental Biology – Plants. – 2009. – № 45. – Р. 229–266. 11. СухенкоЮ. Г. Сучасні технології
і обладнання для синтезу дизельного біопалива / Ю. Г. Сухенко, М. М. Муштрук, Д. Т. Поліченко //
Научные труды SWorld. – 2015. – Вип. 2(39). Т 5. – С. 13–17. 12. Сухенко Ю. Г. Моделювання
процесу перетворення тваринних жирів у дизельне біопаливо / Ю. Г. Сухенко, М. М. Муштрук,
С. П. Пастушенко // Научные труды SWorld. – 2015. – Вып. 2(39). Т. 5. – С. 4–9