Синтез нових функціональних похідних кумінового спирту.

2017;
: pp. 40-44
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Lviv Polytechnic National University
5
Lviv Polytechnic National University

Розроблено методи синтезу нових похідних кумінового спирту: кумінгліцидилового етеру, кумінфосфату, флуоровмісного та алкоксисилільного кумінових етерів. Будова одержаних сполук підтверджена ІЧ спектроскопією та елементним аналізом.

Синтезовані речовини доповнюють ряд функціональних сполук цього класу та розширюють можливості їхнього застосування, а саме, в галузі біотехнології та медицині. Завдяки наявності активного ізопропільного центру в бензеновому ядрі вони можуть бути використані як агенти передачі кінетичного ланцюга в радикальній полімеризації для одержання полімерів з різноманітними функціональними групами.

Methods of synthesis of new derivatives of cuminyl alcohol: cuminyl glycydyl ether, cuminyl phosphate, cuminyl fluorine-containing ether, alkoksysylilcuminyl ether were developed. The structure of the synthesized products is confirmed by IR spectroscopy and element analysis. Synthesied substances complement a number of functional compounds of this class and might be usied in biotechnology and medicine.

Thanks to the reactive center in isopropyl benzene cycle they can be used as chain transfer agents in radical polymerization to produce polymers with various functional groups.

1. Гевусь О. І. Функціональні поверхнево-активні пероксиди і мономери як реагенти для одержання реакційноздатних модифікаторів поверхні: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора хімічних наук за спеціальністю 02.00.03 – органічна хімія / О. І. Гевусь. – Львів, 2010. – 250 с. 2. Manyi-Loh C. E., Ndip R. N., Clarke A. M. Volatile compounds in honey: a review on their involvement in aroma, botanical origin determination and potential biomedical activities // Int. J. Mol. Sci . – 2011. – 12(12). – P. 95149532. 3. Багдасарьян Х. С. Теория радикальной полимеризации. – М.: Наука, 1966. – 300 с. 4. Steacie E.W.R. Reactions of radicals in gaseous systems // J. Chem. Soc. – 1956. – P. 3986–3996. 5. Computational Study of Chain Transfer to Monomer Reactions in High-Temperature Polymerization of Alkyl Acrylates / Nazanin Moghadam, Shi Liu, Sriraj Srinivasan, Michael C. Grady, Masoud Soroush, Andrew M. Rappe // J. Phys. Chem. A. 2013. 117. P. 2605−2618. 6. Studies in Chain Transfer. IV. Catalyzed Polymerization of Vinyl Acetate / Santi R. Palit, Suryya Kumar Das // Proc. R. Soc. Lond. A. 1954. 226. P. 8295. 7. Studies in Chain Transfer. II. Catalyzed Polymerization of Methyl Methacrylate / Sadhan Basu, Jyotirindra Nath Sen and Santi R. Palit // Proc. R. Soc. Lond. A. – 1952. – 214. P. 247–262. 8. Скорохода Т. В. Поверхнево-активні α-аралкілпероксидовмісні телехелатніолігоелектроліти та блок-кополімери на їхній основі: дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / Скорохода Т.В. – Львів, 2009. – 156 с. 9. М'ягкота О. С. Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет-бутилпероксиалкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі: дис. ... канд. хім. наук: 02.00.06 / М'ягкота О.С. – Львів, 2016. – 166 с.