Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь

2017;
: pp. 117-121
1
Lviv Polytechnic National University
2
Lviv Polytechnic National University
3
Національний університет „Львівська політехніка”
4
Національний університет „Львівська політехніка”
5
Національний університет „Львівська політехніка”
6
Lviv Polytechnic National University

Основною сировинною базою для синтезу коолігомерів є відходи і побічні продукти етиленових виробництв, в першу чергу – це рідкі продукти піролізу, які містять аліфатичні та ароматичні  вуглеводні. Основну частину цих продуктів складає фракція С9. Емульсійна коолігомеризація вуглеводневої фракції С9 дозволяє  забезпечити максимальний ступінь переробки рідких побічних продуктів піролізу, підвищити екологічність виробництва етилену, знизити енергозатрати на стадії синтезу і виділення коолігомерів в порівнянні з існуючими методами. Одержано регресивні рівняння, що описують вплив концентрації емульгатора, швидкості перемішування та об’ємного співвідношення [фракція С9]:[вода] на вихід, молекулярну масу та бромне число коолігомерів.

The main raw materials for сo-oligomers synthesis are waste and by-products of ethylene production, first of all ‒ a liquid pyrolysis products which contain aliphatic and aromatic hydrocarbons. The main part of these products is C9 fraction. Emulsion co-oligomerization of hydrocarbon fraction C9 allows for the maximum degree of processing liquid pyrolysis by-products, improve ecological production of ethylene, lower power inputs on the stage of the synthesis and release of co-oligomers compared to existing methods. The equations regression describing the effect of concentration of emulsifier, speed of stirring and volume ratio of [C9 fraction]:[water] on the yield, molecular weight and bromine number of co-olygomers.

1. Оробчук О.М. Дисперсійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції С9 / автореф. дис.… канд. техн. наук: спец. 05.17.04./ Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2055. – 21 с. 2. Курташ Ю. А. Одержання нафтополімерних смол з використанням олігопероксидів : автореферат дисертації кандидата технічних наук: 05.17.04 / Ю. А. Курташ // Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2010. - 21 с. 3. Фуч У.В. Коолігомеризація в емульсії суміші ненасичених вуглеводнів побічних продуктів піролізу / автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.17.04./ Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2055. – 21 с. 4. Emulsion polymerization mechanisms and kinetics C.S. Chern Prog. Polym. Sci. 31 (2006) 443 – 486. 5. Воловик Л.С. Колоїдна хімія / Л.С. Воловик, Є.І. Ковалевська, В.В. Манк та ін. // К.: НУХТ, 2011. – 247 с. 6. Hideto  M.O. Preparation of block copolymer by atom transfer radical seeded emulsion polymerization / M.O. Hideto, M.J. Zhou // Colloid Polym Sci, 2004. – №282. – рр. 747 – 752. 7. Елисеева В.И. Полимерные дисперсии. – М.: Химия, 1980. – С. 43 – 126. 8. Пінчук С.Й. Організація експерименту в моделюванні та оптимізації технічних систем: Навчальний посібник. – Д., 2008. – с. 214.