ініціатор

SYNTHESIS OF POLYVINYLPYROLIDONE COPOLYMERS IN THE PRESENCE OF TWO-COMPONENT INITIATION SYSTEMS

The paper presents the results of the study of copolymerization of 2-hydroxyethylmethacrylate (HEMA) with polyvinylpyrrolidone (PVP) under the action of two-component initiation systems of iron (II) sulfate/radical type initiator. The influence of the nature of the radical initiator (In) in the FeSO4/In system on the behavior of the polymerization of HEMA/PVP compositions, structural parameters of the polymer matrix network and properties of hydrogels based on pHEMA-gr-PVP copolymers were established.

Сomparative study of the hydrocarbon resins production of by the С9 fraction emulsion and suspension oligomerization

The production of a hydrocarbon resins (co-oligomers) by low-temperature dispersion co-oligomerization of C9 fraction of diesel fuel pyrolysis liquid by-products was researched. This method allows to reduce the temperature of the process. The synthesis was carried out by emulsion and suspension co-oligomerization. The main regularities of the suspension and emulsion oligomerization of the hydrocarbon fraction C9 are established. The effect of temperature, initiator concentration and process duration on the yield, physical and chemical properties of synthesized oligomers were investigated.

OBTAINED CARBOXULCONTAINED OLIGOMERS ON THE BASE C5 FRACTION LIQUID PRODUCTS OF PYROLYSIS

The fundamental drawbacks of world industrial such us petrochemical and reprocessing are instability of the properties and inhomogeneity of product lots over the year. The principle of formulating the replacements for the stock is one of the main causes why the quantity does not meet the replacements of the standards. The tendency toward a permanent increase in cost of the feedstocks is also observed on the world market.

Визначення оптимальних умов процесу емульсійної коолігомеризації вуглеводневої фракції С9 шляхом побудови регресивних рівнянь

Основною сировинною базою для синтезу коолігомерів є відходи і побічні продукти етиленових виробництв, в першу чергу – це рідкі продукти піролізу, які містять аліфатичні та ароматичні  вуглеводні. Основну частину цих продуктів складає фракція С9. Емульсійна коолігомеризація вуглеводневої фракції С9 дозволяє  забезпечити максимальний ступінь переробки рідких побічних продуктів піролізу, підвищити екологічність виробництва етилену, знизити енергозатрати на стадії синтезу і виділення коолігомерів в порівнянні з існуючими методами.

Коолігомеризація в емульсії вуглеводнів фракції с9 з використанням персульфату калію

 The synthesis of cooligomers by cooligomerization in the emulsion of hydrocarbon C9 fraction of liquid pyrolysis products is described. The major features of the cooligomerization of a mixture of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been investigated and optimum process conditions have been selected. Одержано коолігомери за допомогою коолігомеризації в емульсії вуглеводневої фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності та вибрано оптимальні умови процесу коолігомеризації суміші ненасичених вуглеводнів фракції С9. 

Cуспензійна коолігомеризація ненасичених вуглеводнів фракції с9, ініційована пероксидом бензоїлу

The process of suspension cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction of liquid pyrolysis products has been investigated. The basic regularities of the process have been identified, the optimal conditions of the cooligomeryzation of unsaturated hydrocarbons of C9 fraction have been selected. Досліджено процес суспензійної коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9 рідких продуктів піролізу. Встановлено основні закономірності процесу, вибрано оптимальні умови проведення коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.

Двостадійний спосіб ініційованої коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції с9

The initiated suspension cooligomeryzation process of C9 fraction residual has been investigated. The main laws if this process have been determined. The technology of two-stage cooligomeryzation process of C9 fraction unsaturated hydrocarbons  has been suggested. 
Досліджено процес ініційованої коолігомеризації непрореагованих залишків фракції С9  суспензійного процесу. Встановлено основні закономірності процесу, запропоновано технологію двостадійного процесу коолігомеризації ненасичених вуглеводнів фракції С9.

Дисперсійна олігомеризація суміші мономерів, що моделює склад вуглеводневої фракції C9

Використовуваний у промисловості процес одержання коолігомерів має низку
недоліків. Усунути їх пропонується коолігомеризацією в дисперсійній системі.
Досліджено основні закономірності емульсійної та суспензійної олігомеризації сумішей,
що моделюють склад фракції С9. Встановлено, що основним реакційноздатним моно-
мером під час емульсійного і суспензійного процесів є стирен. З метою забезпечення
маловідходності процесу одержання олігомерів проведено додаткову стадію олігомери-

Синтез та властивості вуглеводневих олігомерів, модифікованих малеїновим ангідридом

Вивчено вплив температури процесу, а також кількості модифікатора або
мономеру на синтез вуглеводневих олігомерів. У результаті експериментальних
досліджень встановлено основні закономірності та визначено оптимальні умови
перебігу процесу: температура 453 К, кількість модифікатора 15% мас., тривалість 6
год. Синтезовані олігомери можна використовувати як замінники дорогих та
дефіцитних продуктів природного походження, наприклад, рослинних олій, каніфолі.