Аналіз та класифікація програмних засобів тестування знань

2010;
: pp. 213 - 217
Authors: 

Т.М. Басюк, В.В. Павелко

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра інформаційних систем та мереж

Здійснено класифікацію відомих програмних засобів тестування знань, наведено основні модулі розробленої системи iLaT.

The article makes a classification of known software testing knowledge, are the main modules of the developed system iLaT.

  1. Басюк Т.М. Європейські освітні стандарти з підготовки ІТ-фахівців / Т.М. Басюк, Н.О. Ду- манський // Проблеми освіти: Наук. зб. – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2009. – Вип. 60. – С. 66–71.
  2. Веретенников М.В. Автоматизация проверки знаний и навыков студентов в области прикладной математики и информатики. – СПб.: БХВ, 2003. – 804 с.
  3. Челишкова М.Б. Разработка педагогических тестов на основе современных математических моделей. – М: ЦИТ, 2001 – 342 c.
  4. Галузинський Г.П., Гордієнко І.В. Сучасні технологічні засоби обробки інформації: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 1998. – 224 с.
  5. Блюменау Д.И. Информация и информационный сервис. – Л.: Наука, 1989. – 420 с.
  6. Гайдуков С.Р. Система тестирования знаний Open Test // Программирование. – 2003. – № 8. – С. 24–32.
  7. Басюк Т.М. Основні підходи до побудови програмних засобів візуалізації даних / Т.М. Басюк // Вісн. Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2008. – № 631: Інформаційні системи та мережі. – С. 3–10.
  8. Архангельский А.Я. Приемы программирования в Delphi на основе VCL. – М.: Бином, 2006. – 944 с.