Математична модель сукцесійних процесів лісового фітоценозу

2011;
: pp. 276 - 280
Authors: 

С. Стрямець, В. Наконечний

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра автоматизованих систем управління

Наведено опис програмного продукту, який може здійснювати моделювання приросту, зміни просторової структури, складу лісостану залежно від зміни едафічних та екологічних факторів на окремій ділянці.
Описано функції програмного продукту для керування лісовими ресурсами: розроблення довгострокової стратегії формування високопродуктивних деревостанів, планування рубок догляду, головного користування, прогнозування обсягів лісозаготівлі. Програмний продукт розроблено для точного та швидкого розрахунку таксаційних показників лісостану.

The description of the software, which can carry out simulation of growth, changes in spatial structure of stands depending on changes in edaphic and environmental factors on a given site, is described.
The functions of the software allow to manage forest resources such as: long-term strategy of managing the stands structure, thinning, cleaning, and make forecast of logging volumes of timber. The software is designed for accurate and precisely calculation of the forest inventory parameters of the stands.

  1. Андрієнко Т.Л. Програма Літопису природи для заповідників та національних природних парків / За ред. докт. біол. наук, проф. Т.Л. Андрієнко. – Київ: Академперіодика, 2002. – 103 с.
  2. Вуколова И.А. Геоинформатика в лесном хозяйстве: учебник / И.А. Вуколова. – М: ВНИИЛМ, 2002 – 216 с., с ил.
  3. Верхунов П. М. Таксация леса: учебн. пособ. / П. М. Верхунов, В. Л. Черных. – Йошкар-Ола: Марийский государственный технический университет, 2007. – 396 с.
  4. Цветков В.Я. Моделирование в научных исследованиях и проектировании / В.Я. Цветков. – М.: ГКНТ, ВНТИ Центр, 1991. – 125 с.