Перспективи розвитку інформаційних технологій на основі багатовимірного перетворення форми сигналів

2011;
: pp. 327 - 333
Authors: 

В. Різник

Національний університет «Львівська політехніка» кафедра автоматизованих систем управління

Запропоновано метод проектування удосконалених технічних пристроїв та систем, що ґрунтується на використанні багатовимірного векторного перетворення форми інформації і випливає з предвічної гармонії світобудови. Метод доцільно застосовувати в царині новітніх обчислювальних систем та інформаційно-вимірювальної техніки, системах цифрового опрацювання сигналів, моделювання складних об’єктів і процесів з використанням досягнень сучасних інформаційних технологій та чудових властивостей просторової геометрії Всесвіту.

A technique for innovative design of engineering devices and systems, based on exploration of multidimensional data conversion of information that follows from the everlasting wide-world harmony is proposed. Applications profiting from the theory are an innovative computing systems, and information and measurement technique, digital signal processing systems, modeling of complicated objects and processes using achievements of modern information technologies and remarkable geometric property of the Universe.

  1. Гейзенберг В. Физика и философия. Часть и целое: пер. с нем. – М.: Наука, 1990. – 400 с.
  2. Мічіо Кайку. Гіперпростір: наукова одіссея крізь паралельні світи, викривлений простір-час і десятий вимір / Пер. з англ. Анжела Кам’янець. – Львів: Літопис, 2005. – 460 с.
  3. Різник В.В. Синтез оптимальних комбінаторних систем. – Львів: Вища школа, 1989. – 165 с.
  4. Холл М. Комбинаторика. – М.: Мир, 1970. – 470 с.
  5. Бандирська О.В. Досконалі системи мір як свідчення предвічної гармонії Всесвіту // Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна: Зб. наук. праць. – К.: Четверта хвиля, 2010. – С.49–53.
  6. Riznyk V. Application of the Gold Ring Bundles for innovative non-redundant radar or sonar systems // European Physical Journal (EPJ-SP), v.154, Febryary, 2008. – Р.183–186.