Схема алгоритму синтезу гармонічних дискретних перетворень у підсистемі аналізу САПР

2011;
: pp. 297 - 302
Authors: 

І. Процько

Національний університет «Львівська політехніка», кафедра систем автоматизованого проектування

Розглянуто узагальнену блок-схему синтезу ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень, що здійснюється на основі циклічних згорток. Параметри твірного масиву базисної квадратної матриці використано в алгоритмі синтезу.

The general block diagram of synthesis the efficient computation discrete harmonic transforms is considered. The computation of discrete harmonic transforms is performed on base of cyclic convolutions. The parameters of hash array a basis square matrix for algorithm synthesis are used.

  1. [Електронний ресурс]. – Режим доступу. labcenter.com.
  2. Процько І.О., Ефективне обчислення дискретних косинусних перетворень // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. – № 591, 2007. – С.58-63.
  3. Процько І.О., Підхід ефективного обчислення дискретних гармонічних перетворень через циклічні згортки // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – № 626, 2008.
  4. Макклеллан Дж. Х., Рейдер Ч. М. Применение теории чисел в цифровой обработке сигналов: пер. с англ. – М.: Радио и связь, 1983.
  5. Никифорчин Р.Б., Процько І.О., Формування блочно-матричних структур для алгоритмів гармонічного перетворення даних // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка»: Автоматика, вимірювання та керування. – № 530, 2005. – С.175-180.