Системний аналіз двоперіодної ритміки й обґрунтування моделі та статистичного опрацювання в разі різномасштабності періодів

2011;
: pp. 250 - 254
Authors: 

Л. Дедів, Я. Драґан

Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, кафедра біотехнічних систем

Обґрунтовано коректність застосування методів статистики періодично корельованих випадкових процесів для аналізу двоперіодної ритміки за умови різномасштабності періодів.

The correctness for using of periodically correlated random processes statistical methods to analysis of twoperiodic rhythmics provided this periods are of different magnitudes is grounded.

  1. Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т.Андерсон; пер. с англ. – М.: Мир, 1976. – 755 с.
  2. Баевский Р.М. Временная организация функций и адаптивно-приспособительная деятельность организма / Р.М. Баевский // Теоретические и прикладные аспекты анализа временной организации биосистем. – М.: Наука. – С. 88–111.
  3. Войчишин К.С. О простой стохастической модели естественных ритмических процессов / К.С. Войчишин, Я.П.Драган // Отбор и передача информации, 1971. – Вип.29. – С.7–15.
  4. Драґан Я. Поліперіодично корельовані випадкові процеси як адекватні моделі сиґгналів кратної ритміки природних явищ і технологічних процесів / Я. Драґан, П. Євтух, Л. Сікора, Б. Яворський // Комп’ютерні технології друкарства, 2000, № 1. – С.69–90.
  5. Информационные связи био-гелио-геофизических явлений и элементы их прогноза / [К.С. Войчишин, Я.П. Драган, В.И. Куксенко, В.Н. Михайловский]. – К.: Наук. думка, 1974. – 208 с.
  6. Драган Я.П. Ритмика морского волнения и подводные акустические сигналы / Я.П. Драган, И.Н. Яворский – К.: Наук. думка, 1982. –246 с.
  7. Драґан Я.П. Енергетична теорія лінійних моделей стохастичних сиґналів / Я.П. Драґан. – Львів: Центр стратегічних досліджень еко- біотехнічних систем, 1997. – 361 с.