Системно-сиґнальна концепція – підстава статистичного визначення стану ритміки серцево-судинної системи як стохастичного коливного об’єкта

2011;
: pp. 256 - 261
Authors: 

Я. Драґан1,2 В. Дунець1

1ТНТУ ім. І. Пулюя, кафедра біотехнічних систем,
2Національний університет «Львівська політехніка», кафедра програмного забезпечення

Підкреслено важливу роль серцево-судинної системи як транспортної мережі забезпечення життєдіяльності організму та варіабельності її коливних характеристик як показника потенційної її адаптивності до змін життєвого середовища. Наведено аргументи за вибір змін ритміки кардіосигналу як індикатора при статистичному оціненні цієї адаптивності.

The essential role of cardiovascular system as transport network for security of organism vitual activity and variability of its oscillatory characteristics as estimator of potential adaptivity to environment changes is underlined. The arguments for choise the alteration of cardiosignal rhythmics as indicator under statistical estimation of this adaptivity are given.

 1. Губко О. Психологія українського народу. Кн.1. Психологічний склад праукраїнської народності / О. Губко. – К.: Видавець С. Наливайко, 2010. – 504 с.
 2. Чмихов М. Від яйця-райця до ідеї Спасителя / М. Чмихов. – К.: Либідь, 2001. – 432 с.
 3. Стікс Г. Дійсний час. Темп життя невпинно зростає, але повне розуміння часових понять нам ще недоступне / Г.Стікс // Світ науки (Scientific american), 2003, №3-4 (19-20). – С.18–20.
 4. Климишин І.А. Календар природи і людини / І.А.Климишин. – Львів: Вища школа / Вид-во при Льв. держ. ун-ті ім. І.Франка, 1983. – 176с.
 5. Zajdler L. Dzieje zegara / L.Zajdler. – Warszawa: Wiedza powszechna, 1980. – 392s.
 6. Время и современная физика. / ред. Д.А.Франк-Каменецкий. – М.: Мир, 1970. – 152с.
 7. Баевский P.M. Временная организация функций и адаптационно-приспособительная деятельность организма / P.Баевский // Теоретические и прикладные аспекты анализа временной организации биосистем. – М.: Наука, 1976. – С. 88–111.
 8. Харабуга С.Г. Суточный ритм и работоспособность. / С.Г.Харабуга // Люди, пространство и время. – М.: Знание, 1976. – С.50–59.
 9. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь / А.Л.Чижевский. – М.: Мысль, 1973. — 350 с.
 10. Информационные связи биогелиогеофизических явлений и элементы их прогноза. / К.С. Войчишин, Я.П. Драґан, В.И. Кук- сенко, В.Н. Михайловский. – К.: Наук. думка, 1974. – 208 с.
 11. Драган Я.П. Ритмика морского волнения и подводные акустические сигналы / Я.П. Драґан, И.Н. Яворский. – К.: Наукова думка, 1982. – 246 с.
 12. Драґан Я.П. Поліперіодично корельовані випадкові процеси як адекватні моделі кратної ритміки природніх явищ і технологічних процесів / Я. Драґан, П. Євтух, Л. Сікора, Б. Яворський // Комп’ютерні технології друкарства. – 2000. – №1. – С.69–90.
 13. Драґан Я.П. Статистичне оцінювання станів стохастичної коливної системи: індикативність її сиґнальної моделі та кондиційність стохастичних даних // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – №694. – С.418–424.
 14. Овсяк В. Синтез і дослідження алґоритмів комп’ютерних систем / В. Овсяк, В. Бритковський, О. Овсяк, Ю. Овсяк. – Львів: УАД, 2004. – 276 с.
 15. Драґан Я.П., Дедів Л.Є. Системний аналіз двоперіодної ритміки й обґрунтування моделі та статистичного опрацювання в разі різномасштабності періодів / Ярослав Драґан, Леонід Дедів // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології». – 2011. – №694. – С.250–254.